Prospectus

nl en

Internship Clinical Pharmacy

Course
2023-2024

Toegangseisen

Zie het document Ingangseisen Master Farmacie.

Beschrijving

Het coschap Klinische Farmacie wordt tweemaal verzorgd. Het bevat de deelcoschappen van de onderwijsthema’s Infectieziekten & Immunologie en Centraal Zenuwstelsel of de deelcoschappen van de onderwijsthema’s Acute en Intensieve Zorg en Oncologie. Gedurende deze vierweekse deelcoschappen maak je kennis met de farmaceutische patiëntenzorg in de ziekenhuisfarmacie en leer je wat de ziekenhuisapotheek typeert in bedrijfsvoering, farmaceutische zorg, patiëntenpopulatie en multidisciplinaire samenwerkingen. Je gaat jouw farmaceutische kennis en vaardigheden toepassen op de specifieke patiëntenpopulatie in het ziekenhuis.

Leerdoelen

Tijdens deze (deel)coschappen leert de student:

  • de organisatie en diensten van de ziekenhuisapotheek of poliklinische apotheek beschrijven, inclusief receptgang, logistieke stromen en de toepassing van het ziekenhuisapotheekinformatiesysteem;

  • samen met andere zorgverleners in het ziekenhuis beleid ontwikkelen met betrekking op de farmacotherapie;

  • patiëntgebonden farmacotherapeutische problemen naar vermogen signaleren, interpreteren en oplossen;

  • een risicoanalyse met betrekking tot medicatieveiligheid uit te voeren;

  • een farmacotherapeutische analyse uit te voeren waarbij de effectiviteit en veiligheid van de farmacotherapie wordt beoordeeld met behulp van relevantie klinische en laboratoriumgegevens

Rooster

De coschapsblokken zijn in het jaarrooster vastgelegd. De afdeling coschapsplanning is in samenwerking met de coschapcoördinator verantwoordelijk voor de plaatsing. Studenten kunnen niet zelf een coschapplaats regelen, maar kunnen wel hun voorkeur uitspreken binnen het dan geldende aanbod van coschapplaatsen. Daar wordt zoveel mogelijk aan tegemoet gekomen.

Onderwijsvorm

Coschappen (stage)
Praktijkopdrachten

Toetsing en Weging

Dit coschap omvat twee deelcoschappen van vier weken (elk vier dagen per week).

De beoordeling is gebaseerd op:

  • de praktijkopdrachten van beide deelcoschappen;

  • het functioneren in de praktijk van de (poli)klinische farmacie.

Aan het einde van het eerste deelcoschap is er een tussenbeoordeling waar feedback gegeven wordt op het functioneren tijdens het coschap en waar adviezen gegeven worden hoe het functioneren te verbeteren. Deze tussenbeoordeling is formatief. Aan het einde van het laatste deelcoschap wordt de summatieve eindbeoordeling gegeven. Deze wordt uitgedrukt als Onvoldoende/Voldoende/Ruim Voldoende/Goed of Uitmuntend.

In geval van een onvoldoende tussenbeoordeling kan de student zich verbeteren in het volgende deelcoschap. In geval van een onvoldoende eindbeoordeling wordt samen met de apothekercoschapbegeleider een voorstel voor een reparatietraject gedaan met passende leerdoelen.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Coschapcoördinator klinische farmacie, te bereiken via: farmacie.coschappen@lumc.nl

Opmerkingen