Prospectus

nl en

Gezin en Geneesmiddel

Course
2023-2024

Toegangseisen

Zie het document Ingangseisen Master Farmacie.

Beschrijving

Het thema Gezin en Geneesmiddel draait om de farmacotherapie van de mensen binnen het gezinssysteem. In de eerste week maak je je de hormoonhuishouding van de man en vrouw van jong tot oud eigen. Je gaat vervolgens aan de slag met het aanleren van de farmacotherapie bij verschillende aandoeningen, die voorkomen in de gynaecologie, pediatrie en voortplantingsgeneeskunde. Hierbij spelen ook de farmacokinetiek en farmacodynamiek tijdens de zwangerschap, bij lactatie en bij kinderen een belangrijke rol. Naast aandoenings- en geneesmiddelkenmerken, zal je tijdens dit thema ook aandacht besteden aan de invloed van patiëntkenmerken op het geneesmiddelgebruik en het ter hand stellen van geneesmiddelen aan de dieren uit een gezinssysteem.

Leerdoelen

Na het voldoende afsluiten van dit thema:

  • Leg je de pathofysiologie en farmacotherapie van verschillende aandoeningen in de gynaecologie, pediatrie, en voortplantingsgeneeskunde uit.

  • Betrek je de farmacokinetiek en farmacodynamiek tijdens de zwangerschap, bij lactatie en kinderen in het farmacotherapeutisch advies.

  • Kun je op adequate wijze een farmaceutische anamnese en analyse uitvoeren.

  • Voer je een consult bij een medicatieverificatie en ben je in staat schriftelijk goed te communiceren op patiëntniveau.

  • Weet je op welke wijze je een recept voor een dier moet beoordelen en controleren.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit acht weken. De eerste weken van het thema zijn de VVV-weken (voorbereiden, verwerken en verdiepen). Deze weken bestaan uit fulltime cursorisch onderwijs en dienen al basis om te starten aan de farmaceutische coschappen. Tijdens deze weken worden de volgende onderwijsvormen gebruikt: hoorcollege, responsiecollege, werkcollege, werkgroep, zelfstudie en zelfstudieopdracht.

In week vier tot en met zeven loop je farmaceutische coschappen in de openbare apotheek. Tijdens deze weken worden terugkomdagen op de universiteit gepland, maximaal een per week. Deze terugkomdagen bevatten cursorisch onderwijs in een van bovengenoemde onderwijsvormen en twee praktijkreflecties.
De laatste week van een thema is de reflectie- en toetsweek (RTW).

Toetsing en weging

Het thema wordt aan het einde van week 8 afgesloten met een schriftelijke toets die zowel open als gesloten vragen bevat. Daarnaast moet je de groepsopdracht hebben afgesloten. Voor de toets kan maximaal 75 punten worden behaald. De beoordeling is een cijfer met 1 decimaal. Cijfers tussen 5,0 en 6,0 worden niet gegeven; 5,4 en lager worden afgerond naar een 5,0. Een 5,5 en hoger wordt afgerond naar een 6,0.
De toets is voldoende als deze met minimaal een 6,0 is beoordeeld. Is de toets onvoldoende dan kun je deelnemen aan de herkansing.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Via farmacie.GG@lumc.nl

Opmerkingen