Prospectus

nl en

Chronische Aandoeningen

Course
2023-2024

Toegangseisen

Zie het document Ingangseisen Master Farmacie.

Beschrijving

Het thema Chronische Aandoeningen is gericht op patiënten met chronische ziekten in de openbare apotheek en jouw ontwikkeling in de maatschappelijke, professionele rol van de apotheker. In het laatste reguliere coschap van je masteropleiding voer je complete medicatiebeoordelingen uit. Voor de uitvoering van medicatiebeoordelingen wordt de kennis over aandoeningen en geneesmiddelen uit voorgaande thema’s toegepast. Daarvoor is het belangrijk dat deze kennis wordt herhaald. Ook zullen enkele nieuwe chronische aandoeningen worden behandeld in dit thema. Er is ook aandacht voor de klachtenwet en het tuchtrecht, om te begrijpen op welke manier en waarom men zorgvuldig moet omgaan met de afhandeling van klachten en fouten. Door het uitvoeren van een moreel beraad leren studenten reflecteren vanuit de kernwaarden van de professie en de eigen mening over goed farmaceutisch ahndelen te verduidelijken en te verantwoorden tegenover anderen.

Leerdoelen

Na afloop van dit thema:

 • past de student de kennis over veelvoorkomende aandoeningen in de eerstelijnszorg met bijbehorende farmacotherapie toe in de farmacotherapeutische analyse;

 • legt de student de pathofysiologie en farmacotherapie uit van veelvoorkomende chronische ziekten, waaronder diabetes mellitus type 1, neuropathische pijn en farmacotherapie bij obesitas en na bariatrie.

 • ontwikkelt de student educatieve activiteiten op groepsniveau voor collega’s over veelvoorkomende chronische aandoeningen;

 • voert de student op gestructureerde wijze een complete medicatiebeoordeling uit;

 • handelt de student een klacht en/of fout op professionele wijze af;

 • identificeert de student een moreel dilemma en reflecteert hierop vanuit de kernwaarden van de professie.

De volledige set aan leerdoelen is terug te vinden in het themaboek.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit acht weken. De eerste drie weken van het thema zijn VVV-weken wat staat voor: voorbereiden, verwerken en verdiepen. Deze twee weken bestaan uit fulltime cursorisch onderwijs, waarin de volgende onderwijsvormen worden gebruikt:

 • hoorcollege;

 • responsiecollege;

 • werkgroep;

 • werkcollege;

 • zelfstudieopdracht.

In week vier tot en met zeven loop je farmaceutische coschappen in de openbare apotheek om je vervolgens in de achtste week te kunnen richten op de RTW (Reflectie- en Toetsweek).

Toetsing en weging

Het thema wordt aan het einde van week 8 afgesloten met een schriftelijke toets die zowel open als gesloten vragen bevat. Daarnaast moet je de groepsopdracht hebben afgesloten. Voor de toets kan maximaal 75 punten worden behaald. De beoordeling is een cijfer met 1 decimaal. Cijfers tussen 5,0 en 6,0 worden niet gegeven; 5,4 en lager worden afgerond naar een 5,0. Een 5,5 en hoger wordt afgerond naar een 6,0.
De toets is voldoende als deze met minimaal een 6,0 is beoordeeld. Is de toets onvoldoende dan kun je deelnemen aan de herkansing.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Via farmacie.CA@lumc.nl

Opmerkingen