Prospectus

nl en

Internship Public Pharmacy 2

Course
2023-2024

Toegangseisen

Zie het document Ingangseisen Master Farmacie.

Beschrijving

Het coschap Openbare Farmacie 2 bevat de deelcoschappen van de onderwijsthema’s Gezin en Geneesmiddel en Chronische Aandoeningen. Gedurende deze vier-weekse coschappen verdiep je je farmaceutische kennis en vaardigheden in de openbare farmacie. Je gaat deze toepassen op complexere patiënten zoals zwangeren, jonge kinderen en patiënten met chronische aandoeningen. Je gaat oefenen met het uitvoeren van medicatiebeoordelingen (van farmaceutische anamnese en analyse tot het opstellen en bespreken van een behandelplan).

Leerdoelen

Tijdens deze (deel)coschappen leert de student:

  • de gewijzigde farmacokinetiek en farmacodynamiek tijdens de zwangerschap, bij lactatie en bij kinderen te betrekken in het farmacotherapeutisch advies;

  • een consult uit te voeren bij een lastige casus en schriftelijk goed te communiceren op patiëntniveau;

  • educatieve activiteiten op groepsniveau te ontwikkelen voor collega’s over veelvoorkomende chronische aandoeningen;

  • op gestructureerde wijze een complete medicatiebeoordeling uit te voeren;

  • een klacht en/of fout op professionele wijze af te handelen;

  • een moreel dilemma te identificeren en daarop te reflecteren vanuit de kernwaarden van de professie en de eigen mening over goed farmaceutisch handelen te verduidelijken en zich tegenover anderen te verantwoorden.

Rooster

De coschapsblokken zijn in het jaarrooster vastgelegd. De afdeling coschapsplanning is in samenwerking met de coschapscoördinator verantwoordelijk voor de plaatsing. Studenten kunnen niet zelf een coschapplaats regelen, maar kunnen wel hun voorkeur uitspreken binnen het dan geldende aanbod van coschapplaatsen. Daar wordt zoveel mogelijk aan tegemoet gekomen.

Onderwijsvorm

Coschappen (stage)
Praktijkopdrachten

Toetsing en Weging

Dit coschap omvat twee deelcoschappen van vier weken (elk vier dagen per week).

De beoordeling is gebaseerd op:

  • de praktijkopdrachten van beide deelcoschappen;

  • het functioneren in de praktijk van de openbare farmacie.

Aan het einde van het deelcoschap Gezin en Geneesmiddel is er een tussenbeoordeling waar feedback gegeven wordt op het functioneren tijdens het coschap en waar adviezen gegeven worden hoe het functioneren te verbeteren. Deze tussenbeoordeling is formatief. Aan het einde van het deelcoschap Chronische Aandoeningen wordt de summatieve eindbeoordeling pver de gehele coschapperiode gegeven. Deze wordt uitgedrukt als Onvoldoende/Voldoende/Ruim Voldoende/Goed of Uitmuntend.

In geval van een onvoldoende tussenbeoordeling kan de student zich verbeteren in het nog volgende deelcoschap. In geval van een onvoldoende eindbeoordeling wordt door de opleiding samen met de apothekercoschapbegeleider een voorstel voor een reparatietraject gedaan met passende leerdoelen.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Coschapcoördinator openbare farmacie: Leen Nelemans, te bereiken via: farmacie.coschappen@lumc.nl

Opmerkingen