Prospectus

nl en

Onderzoeksvoorstel

Course
2023-2024

Toegangseisen

Zie het document Ingangseisen Master Farmacie.

Daarnaast dient de aanvraag voor het uit te voeren wetenschappelijke onderzoeksproject goedgekeurd te zijn door de wetenschapscommissie.

Beschrijving

In de cursus onderzoeksvoorstel gaat de student ter voorbereiding op zijn/haar eigen wetenschappelijke onderzoeksproject een onderzoeksvoorstel schrijven.

Gedurende de eerste weken zal de nadruk liggen op het verantwoorden (waarom) en concretiseren van de vraagstelling (wat) voor het beoogde onderzoeksproject. Aan de hand van een literatuuronderzoek zal de student de hiaten in onze kennis rondom het onderzoeksprobleem (gaps) definiëren en op basis daarvan de rationale (need) voor zijn/haar beoogde vraagstelling schrijven. Vanaf week 5 zal de aandacht verschuiven naar hoe de opgestelde vraagstelling het best beantwoord kan worden. Hiervoor zal de student opstellen via welke tussenstappen (objectives) en door inzet van welke onderzoeksmethodieken (methodologie) dit doel gerealiseerd kan worden. Middels pitches zullen de studenten tijdens het vak ook het theoretical framework van hun onderzoeksvoorstel mondeling presenteren aan hun medestudenten. Het symposium zal op de laatste dag van het vak worden afgesloten met een eindsymposium, waarvoor deelname verplicht is.

De afdeling Communication in Sciences (CIS) zal de student tijdens deze periode begeleiden in de schriftelijke en mondelinge communicatie. De opleiding zal de student inhoudelijk ondersteunen middels hoorcolleges/werkcolleges en individuele spreekuren. Aangezien het onderzoeksvoorstel ter voorbereiding dient op het gekozen onderzoeksproject, zal er door de student proactief ook contact gezocht dienen te worden met de begeleiders van het gekozen onderzoeksproject, waarbij de student zijn of haar onderzoeksproject zal gaan uitvoeren.

Gezien de eindproducten van dit vak in het Engels zijn, zal de voertaal tijdens dit vak ook grotendeels in het Engels zijn.

Leerdoelen

In deze cursus leert de student:

 • Zelfstandig een literatuuronderzoek uitvoeren

 • Zelfstanding een probleem- en vraagstelling te formuleren naar aanleiding van bronnenonderzoek

 • Informatie uit medisch-farmaceutische bronnen kritisch te interpreteren en objectief voor onderzoeksdoeleinden gebruiken.

 • Een hypothese formuleren voor een gedefinieerde vraagstelling, aan de hand van een uitgevoerd literatuuronderzoek

 • Onderzoeksmethodologie en (bio)statistiek op een adequate wijze toepassen binnen het geneesmiddelonderzoek of farmaceutisch praktijkonderzoek

 • Op een juiste wijze data verzamelen en analyseren.

 • Nieuw verworven kennis en inzichten uit onderzoek vertalen naar nieuwe wetenschappelijke vraagstellingen.

 • Ethische en morele dilemma’s in het onderzoek en daaruit voortvloeiend onprofessioneel gedrag herkennen en daarop reflecteren vanuit de kernwaarden van de professie.

 • De bevindingen van eigen onderzoek / onderzoeksvoorstel schriftelijk en mondeling te rapporteren.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

De onderwijsvormen bestaan uit hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie en individuele begeleidingsgesprekken en een afsluitend symposium

Toetsing en weging

Het eindoordeel van dit vak wordt opgebouwd uit:

 • Schriftelijk gedeelte (90%);

 • Mondelinge presentatie (10%)

 • Opdracht wetenschappelijke integriteit (formatief)

 • Aanwezigheid eindsymposium

De uitkomst wordt weergegeven als cijfer in 1 decimaal

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Farmacie.onderzoeksproject@lumc.nl

Opmerkingen