Prospectus

nl en

Wetenschappelijk project en masterscriptie

Course
2023-2024

Toegangseisen

Zie het document Ingangseisen Master Farmacie.

Beschrijving

Het “Onderzoeksproject” omvat het afsluitende wetenschappelijke project van de master Farmacie. Een unieke kans om in samenwerking met een gespecialiseerde onderzoeksgroep een onderzoek uit te voeren in een door jouw gekozen interessegebied van de farmacie.

Voorafgaand aan de start van het onderzoeksproject en het vak "Onderzoeksvoorstel" dien je een farmaceutisch-(bio)medisch probleem te hebben geïdentificeerd en een aanvraag voor het onderzoeksproject ingediend te hebben bij de wetenschapscommissie. Tijdens het vak “Onderzoeksvoorstel” definieer je de rationele en hypothese en scherp je vraagstelling(en) aan dit probleem helder aan en werk je deze uiteindelijk uit tot een concreet onderzoeksvoorstel, waarin je ook beschrijft welke onderzoeksmethodiek je voor het geplande onderzoek wilt gaan gebruiken.

Tijdens het onderzoeksproject ga je dit beoogde onderzoek ook daadwerkelijk uitvoeren in de door jouw gekozen onderzoeksgroep onder de begeleiding van de hoofdbegeleider (project coördinator) en met eventuele hulp van andere begeleiders. Gedurende de verschillende fases van het onderzoeksproject zal je de beoogde onderzoeksmethodiek opzetten/valideren, data met betrekking tot de hoofdvraag verzamelen, de verkregen data analyseren en deze in perspectief plaatsen van je oorspronkelijke hypothese en de reeds bekende literatuur.

De bevindingen van het door jou uitgevoerde onderzoek dienen aan het einde van het onderzoeksproject schriftelijk gecommuniceerd te worden via een master scriptie en via een mondelinge eindpresentatie (in het Engels) aan de collega’s van je gastinstelling. De uitkomsten van het onderzoeksproject zullen daarnaast d.m.v. posterpresentaties gepresenteerd worden aan medestudenten, geïnteresseerde begeleiders en betrokkenen van de opleiding tijdens het afsluitende symposium waarvoor deelname van de studenten verplicht is.

Tijdens het onderzoeksproject zal de opleiding 2 fysieke terugkomdagen (nov en jan) organiseren waarin we stil staan bij wetenschappelijke integriteit en middels van werkgroepen van Communication in Sciences ondersteuning bieden bij het wetenschappelijk schrijven en het opstellen van een wetenschapsposter.

Leerdoelen

 • Een probleem- en vraagstelling te formuleren

 • Een literatuuronderzoek uit te voeren

 • Een hypothese formuleren voor een gedefinieerde vraagstelling, aan de hand van een uitgevoerd literatuuronderzoek

 • Onderzoeksmethodologie en (bio)statistiek op een adequate wijze toepassen binnen het geneesmiddelonderzoek of farmaceutisch praktijkonderzoek

 • Op een juiste wijze zelfstandig gegevens verzamelen en analyseren.

 • Informatiebronnen afkomstig van andere partijen / belanghebbenden objectief interpreteren en kritisch beoordelen.

 • Verkregen onderzoeksresultaten op een correcte wijze interpreteren en verklaren in relatie tot bestaande literatuur van het vakgebied.

 • De uitvoering van eigen onderzoek op een kritische manier evalueren.

 • Nieuw verworven kennis en inzichten uit onderzoek vertalen naar nieuwe wetenschappelijke vraagstellingen.

 • De student vertaalt wetenschappelijk kennis en inzichten uit onderzoek naar populatieniveau en/of de individuele patiënt.

 • De bevindingen uit eigen onderzoek schriftelijk en mondeling rapporteren.

 • Ethische en morele dilemma’s en daaruit voortvloeiend onprofessioneel gedrag binnen de wetenschap herkennen en daarop reflecteren vanuit de kernwaarden van de professie en de samenleving.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

N.V.T.

Toetsing en weging

Het eindoordeel van het wetenschappelijk project zal opgesteld worden aan de hand van de volgende criteria:

 • Het functioneren tijdens het wetenschappelijk onderzoeksproject (40%; door begeleider).

 • Wetenschappelijke scriptie – inhoud (40%; door begeleider en opleiding)

 • Wetenschappelijke scriptie – schriftelijke vaardigheden (10%; door opleiding)

 • Mondelinge presentatie (10%; door begeleider)

 • Aanwezigheid bij het afsluitende eindsymposium (formatief)

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Informatie over aanmelden voor onderwijs is te vinden op het studentenportaal op de pagina’s van de Master Farmacie.

Contact

Farmacie.onderzoeksproject@lumc.nl

Opmerkingen

Het onderzoeksproject is een belangrijke onderdeel van je wetenschappelijke vorming. Tegelijkertijd geeft het onderzoeksproject de mogelijkheid om verdieping te zoeken in een onderwerp en/of onderzoeksmethodiek waar jouw interesse ligt, dan wel mee bekend wil worden voor het verdere vervolg van je carrière. Begin dus tijdig je zoektocht naar een interessante onderzoeksproject op die manier kan het succes en plezier van je onderzoeksstage vergroot worden.