Prospectus

nl en

Entrepreneurial Finance (Leiden)

Course
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Entrepreneurial Finance gaat over het aanwenden en aantrekken van vermogen, onder andere door jonge innovatieve ondernemingen. Een onderneming is gericht op het creëren, leveren en innen van waarde. In entrepreneurial finance wordt dit proces vanuit de accounting en de finance benaderd; de verschillen tussen deze invalshoeken spitsen zich vooral toe op waarde. In de accounting is waarde gebaseerd op de betaalde prijs. In de financiering is waarde de contante waarde van de (onzekere) toekomstige kasstromen. Waardecreatie kent verschillende dimensies die vanuit verschillende invalshoeken – veelal separaat – worden bestudeerd. Twee belangrijke aspecten zijn de wijze waarop wordt geïnvesteerd en wordt gefinancierd. In de investeringsanalyse staat centraal hoe kan worden bepaald of een beoogde investering financieel aantrekkelijk is. Hoe worden de relevante kasstromen van een investering berekend? Hoe gaat de onderneming om met onzekerheid? In de financiering staan verschillende vermogenssoorten en de vermogenskosten daarvan, vermogensstructuur en de contractuele relatie met de belegger centraal.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Inzicht verkrijgen in diverse dimensies van waarde en de aspecten die een rol spelen bij de waardering van een investering, aandeel, of van de onderneming als geheel. Het kunnen oplossen van investerings- en financieringsvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, met cijfermatige onderbouwingen zonder de achterliggende concepten te veronachtzamen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Het kunnen toepassen van de basistechnieken van de accounting en financiering in kleine casus. Bij de accounting staan de boekwaarde balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht centraal, met de elementaire beginselen van de accounting. In de financiering staat de marktwaardebalans centraal en de beginselen van de financiële rekenkunde.

 • Het verband tussen waarde, kasstromen en rendement kunnen beschrijven en toepassen bij de investeringsanalyse, de waardering van aandelen en de onderneming.

 • Kunnen benoemen en uitleggen van de contractuele problemen (agency theorie en informatie asymmetrie) die bij het aantrekken van vermogen (financiering) een rol spelen en eventuele oplossingen van deze problemen.

 • De relatie en de verschillen tussen accounting en finance kunnen uitleggen en toepassen op het terrein van waardering.

 • Het kunnen uitleggen en toepassen van het operationele en financiële risico en de relatie met het geëiste rendement op het vermogen.

 • Separate inzichten van entrepreneurial finance kunnen integreren, ook met andere bedrijfswetenschappelijke disciplines, in het bijzonder strategie en marketing.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent: dr. T.L.M. Verdoes

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen van betreffende hoofdstukken en artikelen per week.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent: dr. T.L.M. Verdoes

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen en voorbereiden van casus. Studenten die zich niet hebben voorbereid worden uit de werkgroepen verwijderd.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Tentamen (80%)

 • Schrijfopdracht (20%). Weergeven van waardecreatie en waardebepaling door een beursgenoteerde onderneming waarbij inzichten, uit de theorie van de entrepreneurial finance moeten worden geïntegreerd met strategische en marketing gerelateerde theorieën. Deze opdracht wordt nader geconcretiseerd tijdens de onderwijsperiode.

Het tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel dat herkanst kan worden. Het cijfer van de schrijfopdracht geldt ook voor de herkansing, maar niet voor een volgend jaar (het cijfer blijft dus alleen gedurende het collegejaar geldig). Gedurende de onderwijsperiode van het vak wordt nadere informatie over de schrijfopdracht verstrekt.

Inleverprocedures
Nader te bepalen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases, artikelen en hetgeen is behandeld tijdens hoorcollege, werkgroep en eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak geen onderdeel uitmaakt van de minor. Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Syllabus Inleiding accounting voor Entrepreneurial Finance. Deze wordt op Brightspace opgenomen

 • Brealey, R.A., S.C. Myers, A.J. Marcus (BMM), Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill, (de relevante hoofdstukken zijn opgenomen in het rooster). Wachten met aanschaffen; de gewenste druk wordt op Brightspace bekend gemaakt.

Werkboek:

 • Dit bevat voornamelijk roostertechnische zaken. Het werkboek wordt op Brightspace opgenomen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinator: dr. T.L.M. Verdoes;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Bereikbaarheid: op afspraak;

 • Telefoon: 071 – 527 7753;

 • E-mail: t.l.m.verdoes@law.leidenuniv.nl.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Openingstijden: Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) van 9.00 - 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen