Prospectus

nl en

Principles of Economics (minor Economy and transitions: inequality, climate and globalization)

Course
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus bespreken we de belangrijkste theorieën en concepten die economen gebruiken om de wereld te begrijpen.

We vertrekken vanuit belangrijke economische ontwikkelingen en problemen, en we bespreken hoe de economische toolbox kan helpen om deze te analyseren en oplossingen te vinden.

We bespreken vragen zoals bijvoorbeeld:

 • Wat is economische groei en is het een goede proxy voor welvaart?

 • Waarom wordt van sommige goederen minder gevraagd bij meer inkomen?

 • Hoe bepalen bedrijven welke prijs ze van consumenten vragen voor hun producten?

 • Waardoor wordt een recessie veroorzaakt en kan de overheid middels begrotingsbeleid recessies bestrijden?

 • Wie zijn de winnaars en de verliezers van globalisering en internationale handel, en wat is de rol van de overheid?

 • Is Bitcoin geld? Hoe werkt ons financiële systeem?

 • Wat doet een centrale bank? Waarom hebben we soms te maken met negatieve rentes?

Leerdoelen

Doel van het vak:

Na afloop van de cursus:

 • Kan de student de kernbegrippen van de economische theorie definiëren, interpreteren en uitleggen.

 • Begrijpt de student de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, van de werking van markten en van de macro-economische ontwikkeling.

 • Is de student in staat een simpele economische analyse te maken en effectieve beleidsaanbevelingen formuleren.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: dr. M.M.F. Collewet

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het doornemen van de opgegeven literatuur volgens het rooster in de Syllabus en op Brightspace.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: dr. M.M.F. Collewet

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het maken van de opgaven volgens het rooster in de Syllabus en op Brightspace.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Een paper waarin een beleidsanalyse wordt gemaakt en waarin wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen worden gedaan. Dat paper wordt ook in de werkgroep gepresenteerd. (20% van het eindcijfer).

 • Een schriftelijk tentamen met open/essayvragen (80% van het eindcijfer).

Een onvoldoende voor het schriftelijk tentamen geeft recht op een herkansing. Het cijfer voor de herkansing weegt even zwaar (80%), het behaalde deelcijfer (20%) blijft staan (en behoudt zijn geldigheid tijdens het huidige collegejaar). Het deelcijfer (20%) kan niet herkanst worden. Een onvoldoende voor het deelcijfer (20%) kan wel gecompenseerd worden door het tentamen, andersom is dit niet het geval.

Inleverprocedures
Het moment en de manier van inleveren worden op Brightspace nader bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • The Core Team (2017). The Economy. Economics for a Changing World. Oxford: Oxford University Press. This book is open source and is available online at: https://www.core-econ.org/the-economy/

 • Additionele literatuur verkrijgbaar in de online werkomgeving

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. M.M.F. Collewet

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie

 • Telefoon: zie hieronder

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B 2.07

 • Openingstijden: 9-12 uur

 • Telefoon secretariaat: +31 71 527 7756 / 1571

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen