Prospectus

nl en

Recht in de multiculturele samenleving

Course
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Ontwikkelingen in het recht en de totstandkoming, de toepassing en het functioneren van het recht zijn nauw verbonden met ontwikkelingen in de samenleving. In dit vak staat het blootleggen van deze wisselwerking tussen recht en samenleving centraal: Wat is de invloed van het recht op de sociale werkelijkheid van mensen (de sociale werking van recht) en welke maatschappelijke factoren beïnvloeden het recht (sociale productie van recht)? De wisselwerking tussen het recht en de samenleving wordt in dit vak verder uitgewerkt aan de hand van de actuele thematiek en problematiek rondom de multiculturele samenleving. Bij het blootleggen van de wisselwerking zal de focus niet louter gericht zijn op Nederland en de nationaalrechtelijke context.

Van een multiculturele samenleving is sprake als in een land diverse groepen met verschillende culturen met elkaar samenleven. Op welke wijze kijken mensen van verschillende culturele achtergronden tegen nationale wet- en regelgeving aan en op welke wijze verhoudt zich dat tot handhavingsmechanismen uit de eigen cultuur? Andersom kan ook de vraag worden gesteld op welke wijze de culturele diversiteit afdoende wordt gereflecteerd door nationale wet- en regelgeving en de wijze waarop deze in de praktijk wordt toegepast. Internationale debatten over etnisch profileren en de gepercipieerde discriminatie en uitsluiting van groepen doen vermoeden dat dit een uitdagend aspect van de multiculturele samenleving betreft. Maar hoe verhoudt de multiculturele samenleving zich eigenlijk tot de rechtsstaat en de notie van burgerschap? En in hoeverre is er in de rechtszaal ruimte voor culturele verweren? Is er in Nederland ruimte voor sharia rechtspraak? Hoe werkt handhaving binnen de context van de multiculturele samenleving? Deze en andere vragen zullen aan de orde komen tijdens deze cursus. Het vak is hiermee een thematisch toegespitste inleiding op de rechtssociologie.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven

 • Studenten kunnen uitleggen wat een extern perspectief op het recht behelst, wat de toegevoegde waarde van een dergelijk perspectief is naast een intern perspectief op het recht en kunnen dit perspectief ook toepassen op vraagstukken met betrekking tot de multiculturele samenleving.

 • Ze kunnen de verschillende invalshoeken en definities van het begrip multiculturalisme beschrijven en kunnen binnen die verschillende visies op het begrip ook hun eigen positie bepalen en beargumenteren.

 • Ze kunnen beschrijven hoe sociale velden binnen een multiculturele samenleving zich verhouden tot vraagstukken omtrent legitimiteit en effectiviteit van het recht.

 • Ze kunnen aan de hand van het rechtspluralistisch perspectief reflecteren op culturele conflicten/uitdagingen die binnen een multiculturele samenleving tot uiting kunnen komen. Hierbij kunnen studenten een aantal concrete voorbeelden van dergelijke conflicten/uitdagingen noemen.

 • Ze kunnen uitleggen wat intersectionaliteit betekent, en reflecteren op hun eigen positionaliteit bij juridische vraagstukken binnen de multiculturele samenleving.

 • Ze kunnen een goed onderbouwd betoog schrijven over een actueel vraagstuk binnen/ uitdaging van de multiculturele samenleving waarbij naast juridische bronnen ook uitdrukkelijk gebruik wordt gemaakt van empirische of breder sociaalwetenschappelijke bronnen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • 6 hoorcolleges van 2 uur

 • Namen docenten: Dr. mr. Danielle Chevalier en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het vooraf lezen van de voorgeschreven literatuur en actieve participatie.

Werkgroepen

 • 4 werkgroepen van 2 uur

 • Namen docenten: Dr.mr. Danielle Chevalier

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het vooraf lezen van de voorgeschreven literatuur en actieve participatie.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Een mondeling presentatie in de werkgroep (voldoende/onvoldoende)

 • Vier opdrachten te maken voorafgaand aan de werkgroepen
  Deze opdrachten worden ingeleverd via Turnitin (40%)

 • Een afsluitend tentamen (60%)
  Alle deelonderdelen moeten met een voldoende (5,5 of hoger) worden afgerond om het vak te kunnen halen.
  De werkgroep opdrachten kunnen niet herkanst worden. Slechts indien een student aan het einde van het vak minder dan een 5,5 gemiddeld heeft voor alle werkgroep opdrachten samen, bestaat de mogelijkheid om één van de vier opdrachten middels een vervangende opdracht te herkansen.
  De cijfers van de deeltoetsen zullen gedurende één collegejaar geldig blijven.

Examenstof

Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de teksten op Brightspace en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en werkgroepen.

Regeling herkansen voldoendes

Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Diverse Nederlandse en Engelse teksten. Deze literatuur zal z.s.m. via Brightspace bekend worden gemaakt.

Werkboek:
Geen.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. mr. Danielle Chevalier

 • Contactpersoon m.b.t. administratieve zaken: Secretariaat VVI: vollenhoven@law.leidenuniv.nl

 • Voor inhoudelijke vragen: d.a.m.chevalier@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

Opmerkingen