Prospectus

nl en

The Study of Historical Literature in Practice

Course
2023-2024

Toegangseisen

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen moet één van beide eerstejaarsonderdelen op het terrein van de Oudere Nederlandse letterkunde (Literatuur en cultuur van het begin tot 1800 of Lezen en interpreteren van historische literatuur) met een voldoende zijn afgesloten.

Beschrijving

Door de eeuwen heen veranderen vorm, inhoud, functie en betekenis van literatuur voortdurend, zowel in de uitvoering (mondeling, op schrift, op toneel) als in de opvattingen over wat het maken, verspreiden en lezen van teksten teweeg kan brengen. Als je historische Nederlandse literatuur bestudeert, moet je begrijpen wat de verschillen en overeenkomsten zijn met de literatuur van nu, wat de plaats van literatuur in de maatschappij was en hoe dat je omgang met oudere teksten bepaalt. Hoe dachten schrijvers over het gebruik van bronnen, wat was de beoogde en werkelijke rol van auteurs, opdrachtgevers en publiek, welke rol speelden scholing, (toepassing van) retorica, stijlopvattingen en ideeën over het effect van literatuur? Om deze vragen zinvol te kunnen beantwoorden, leer je in deze cursus zelf te werken met de onderzoeksmethoden uit de historische letterkunde. Hoe bepaal je de betekenis van begrippen die nu niet meer vertrouwd zijn of voor ons andere associaties oproepen dan in de Middeleeuwen of de zeventiende of achttiende eeuw? Hoe functioneerden literaire kringen aan hoven, in steden of rond kerken, kloosters en op toneel? Hoe koppel je zinvol kennis van historische ontwikkelingen aan literaire teksten van vroeger? Tijdens de werkcolleges doe je enkele kleine deelonderzoeken en oefen je met het formuleren van onderzoeksvragen en het vinden van bronnenmateriaal. Daarna schrijf je een werkstuk op grond van zelfstandig onderzoek naar een of meer teksten. Je presenteert je eigen onderzoeksresultaten zowel mondeling als schriftelijk.

Tijdens dit interdisciplinair opgezette college – met onder meer aandacht voor literatuur, geschiedenis, boekgeschiedenis en kunst – komen zowel de Middeleeuwen als de Vroegmoderne Tijd aan bod. We nemen als uitgangspunt de relevante delen uit de recente Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, waaruit we telkens delen bestuderen in combinatie met primaire teksten.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • Inhoudelijk geïnformeerd reflecteren over opvattingen over en functies van historische Nederlandse literatuur.

 • Continuïteit en verandering benoemen inzake uiteenlopende aspecten van de literaire traditie tot 1800.

 • Op elementair niveau een wetenschappelijk onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren naar Nederlandse literatuur tot 1800.

 • Een onderzoeksterrein verkennen en afbakenen, een onderzoeksvraag formuleren, aan de hand van bibliografisch zoekwerk onderzoeksgegevens verzamelen, ordenen, en aan de hand van een gekozen benaderingswijze een wetenschappelijke argumentatie opzetten.

 • Mondeling en schriftelijk presenteren over je onderzoek.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en Weging

Toetsing

 • Opdrachten en actieve participatie (15%)

 • Uitgewerkt onderzoeksvoorstel en mondelinge presentatie (20%)

 • Werkstuk (65%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5,5.

Herkansing

Wie voor het werkstuk een onvoldoende haalt, krijgt een eenmalige mogelijkheid tot herschrijven. Aan het eventueel herschrijven gaat een gesprek met de docent vooraf.

Inzage en nabespreking

Nadat het werkstuk is beoordeeld kan het worden ingezien bij de docent. Hiervoor zal een tijdstip worden afgesproken.

Literatuurlijst

Alle delen van de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur zijn te raadplegen via DBNL: https://www.dbnl.org/tekst/geld008gesc01_01/
De overige literatuur wordt opgegeven aan het begin van het college.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie Reuvensplaats 3-4, kamer 0.05. Tel. 071-527 2144. Het e-mail adres is osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Deze cursus kan ook gevolgd worden als onderdeel van de minor De Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd