Prospectus

nl en

Klassieke Italiaanse letterkunde

Course
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college wordt de middeleeuwse en vroegmoderne Italiaanse literatuur bestudeerd, met zwaartepunten in de Middeleeuwen en Renaissance. Aan de hand van een reader verwerft de student vanuit een historisch-maatschappelijk perspectief inzicht in de ontwikkeling van de literatuur in de volkstaal. Overkoepelende motieven zijn de spanningsvelden rond de thema’s liefde, strijd en de christelijke invulling van literatuur. Daarbij wordt constant aandacht besteed aan historische maatschappelijke omstandigheden die de literaire ontwikkelingen bevorderden.

De student maakt zich de voornaamste genres, stromingen en auteurs in de Italiaanse literatuur van de twaalfde tot en met de zeventiende eeuw eigen. Hierbij komen genres als het korte gedicht, het heldendicht, de brief, de novelle, het politieke traktaat en de geschiedschrijving aan bod. Naast de “tre corone” - Dante, Petrarca, Boccaccio - maakt de student kennis met meer en minder bekende auteurs, van San Francesco d’Assisi tot het tijdperk van Galileo.

Voor hoofdvakstudenten worden er een paar (verplichte) ondersteunende sessies academische vaardigheden aangeboden, ter voorbereiding van het paper en ander onderzoek. Deze sessies worden gegeven door dhr. Vincent Wintermans. Meer informatie over de data wordt gegeven tijdens het semester.

Leerdoelen

Doel van het college is de student vertrouwd te maken met een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen, genres en auteurs in de klassieke Italiaanse letterkunde, en inzicht te verschaffen in de historische bepaaldheid en de maatschappelijke functie van literatuur. Verder doen de hoofdvakstudenten die deze cursus volgen enige ervaring op met het doen van onderzoek via het schrijven van een paper.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Interactieve hoorcolleges

 • Interactieve online livesessies

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Opgave van de tentamenstof zal plaatsvinden op college.

Toetsing

Hoofdvakstudenten:

 • Twee schriftelijk tentamens met open vragen (2 x 40%)

 • Paper (20%)

Voor beide onderdelen dient uiteindelijk een voldoende resultaat behaald te worden. Deeltentamens mogen herkanst worden.

Niet-hoofdvakstudenten:

 • Twee schriftelijke tentamens met open vragen (2 x 50%)

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Hoofdvakstudenten:

 • Paper (20%)
  en/of

 • Schriftelijk tentamen (40% (1 deeltentamen) of 80% (2 deeltentamens))

Voor beide onderdelen dient een voldoende resultaat behaald te worden.

Niet-hoofdvakstudenten:

 • Schriftelijk tentamen (50% (1 deeltentamen) of 100% (2 deeltentamens))

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Reader (informatie over de beschikbaarheid hiervan wordt verschaft aan het begin van het semester)

 • Hoofdvakstudenten: twee uitgaven van De Hel van Dante (via bibliotheek/andere kanalen) en secundaire literatuur over Dante.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.