Prospectus

nl en

Medieval paleography

Course
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Het doel van deze inleidende cursus is het leren lezen van middeleeuws schrift. Het accent ligt op het lezen van teksten uit de late Middeleeuwen (14de-15de eeuw). De meeste teksten betreffen archiefstukken en zijn geschreven in het Middelnederlands. Het college bereidt voor op archiefonderzoek, met name in het kader van de seminars Middeleeuwse Geschiedenis. Toch is het hulpvak ook interessant voor studenten die zich niet verder willen specialiseren in de Middeleeuwse Geschiedenis maar graag eens kennis willen maken met eeuwenoude geschreven documenten. Tijdens het college wordt aandacht besteed aan de specifieke moeilijkheden bij het lezen van middeleeuwse handschriften en aan de historische context van de documenten. In het kader van het college wordt een bezoek gebracht aan een archiefinstelling.

Het hulpvak Paleografie is verbonden aan de afstudeerrichting Middeleeuwse geschiedenis.

Leerdoelen

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie, bronnenkunde.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 • 2) kan laatmiddeleeuws schrift lezen;

 • 3) heeft kennis van de geschiedenis van het middeleeuwse schrift;

 • 4) heeft begrip van middeleeuwse teksten;

 • 5) kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van primair bronnenmateriaal;

 • 6) onderkent de relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaargeschiedenis van primair bronnenmateriaal.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen bestaande uit
  a) enkele essayvragen
  getoetste leerdoelen 1, 3,4,6
  b) een transscriptie van een middeleeuwse tekst (40%)
  getoetste leerdoelen 2 en 5

 • Participatie en wekelijkse opdrachten (40%)
  getoetste leerdoelen 2, 4 en 5

Weging

 • Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen: 20%

 • Transscriptie van een middeleeuwse tekst: 40%

 • Participatie en wekelijkse opdrachten: 40%

Herkansing

Herkansing: Alleen het schriftelijk tentamen met enkele essayvragen en een transscriptie van een middeleeuwse tekst kan herkanst worden.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER).

Nabespreking en inzage

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • Hoofdstuk 1 uit P.J, Horsman en J.P. Sigmond, Schriftspiegel. Oud-Nederlandse handschriften van de 13de tot in de 18de eeuw (Hilversum 2022) 9-31, 34-39.

 • R. Clemens en T. Graham, Introduction to Manuscript studies (Ithaca en Londen 2007)

Het boek is ook te raadplegen in de zaal Bijzondere Collecties van de UB (Z105. C58 2997).
Aanschaf van het boek is niet verplicht.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.