Prospectus

nl en

Bedrijfsopdracht Management, Strategie en Cultuur

Course
2023-2024

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de Minor Internationaal en Intercultureel Management (30 ec). Het behalen van de vakken uit het eerste semester is verplicht voor deelname aan het tweede semester. Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (45 ec) hebben behaald.

Beschrijving

De bedrijfsopdracht vormt het ‘center piece’ van de minor. Samen met een paar medestudenten, en als een soort consultancy team, ga je een reële
opdracht uitvoeren, voor een bedrijf of organisatie van je eigen keuze. Dit kan een private onderneming zijn, maar ook een non-gouvernementele organisatie (NGO), zolang er maar sprake is van een internationaal karakter. Het team gaat onderzoek doen naar de strategische keuzes, consequenties van beleid of culturele uitdagingen van de organisatie, in een zelfgekozen regio of land. Idealiter sluit de gekozen organisatie en de gekozen geografische regio aan bij de BA hoofdprogramma’s van de studenten.
Het team zal alle stappen van een consultancy project doorlopen. Het begint tijdens het eerste semester al met een drietal ingelast colleges, zodat de teams een start kunnen maken met de acquisitie en de entryfase: het vinden van een opdrachtgever en het verduidelijken van de opdracht. Aan het begin van het tweede semester kan je daardoor direct beginnen met de opdracht zelf.

Hierbij gebruiken de teams de theorie, perspectieven, inzichten en modellen uit de andere vakken van de minor. Daarnaast ga je actief op zoek naar andere literatuur die voor desbetreffende opdracht/vraag relevant is. Op basis van deze literatuur, theorie en modellen, formuleer je een onderzoeksopzet, die je voor de andere teams presenteert. Zo wordt er een kritische discussie gevoerd over de relevantie van verschillende theoretische modellen en bij welke vraagstelling deze bruikbaar en inzetbaar zijn.
Vervolgens voer je met je team de analyse uit aan de hand van desk-research, interviews en/of surveys. De laatste fases van het consultancy proces, zijn het formuleren van de conclusies en de aanbevelingen. Het eindproduct is een rapport waarbij er, vanuit marketing- of strategie perspectief, een advies uitgebracht wordt.
Uiteraard wordt dit hele proces begeleid door de docent en er zal zowel in aparte afspraken als tijdens de werkcolleges voldoende ruimte zijn voor vragen, gesprekken en tips. Tegelijkertijd wordt er in de werkgroepen aandacht besteed aan de uitdagingen van het samenwerken. Veel studenten doen hun BA hoofdprogramma vrij onafhankelijk van anderen, terwijl er later op de werkvloer veel samengewerkt moet worden. Het geven van constructieve feedback en de betekenis van verschillende teamrollen passeren de revue.

De groepjes presenteren het eindrapport aan het eind van het tweede semester. De beste drie presentaties worden uitgekozen voor het eindcongres van de minor.

Leerdoelen

 • De belangrijkste doelstelling is dat de student niet alleen leert hoe de theorieën worden toegepast, maar ook dat de student ook kritisch leert te kijken naar die toepasbaarheid van de theorieën, en naar de debatten die daarover worden gevoerd in de literatuur;

 • In de tweede plaats wordt de student aangemoedigd zijn eigen kritische denkvermogen te stimuleren door zelfstandig extra literatuur te zoeken;

 • In de derde plaats leert de student de informatie zodanig te ordenen dat de student er een goede presentatie (zowel schriftelijke als mondeling) over kan geven.

 • Ten vierde zal de student vaardigheden ontwikkelen voor het samenwerken in teams.

Rooster

 1. Voor een goede voorbereiding is het noodzakelijk vroeg te beginnen met het zoeken naar en de selectie van een onderneming of organisatie. Hiertoe zullen er in semester 1, blok 2 drie werkcolleges georganiseerd worden. Data en locatie zullen nog bekend worden gemaakt.
 2. De werkcolleges worden gegeven tijdens het tweede semester. De studenten van de minor worden in 2 groepen gedeeld, welke bij Drs. Vonk werkcollege volgen. Deze werkcolleges zijn verplicht.
 3. Sommige werkcolleges zullen nader ingevuld worden met coach-afspraken per team.

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcolleges en coach-afspraken per team met de docent.

Toetsing en weging

Toetsing

De studenten schrijven een eindverslag in een team.
Aangegeven dient te worden wie welk hoofdstuk heeft/hebben geschreven.

Weging

Er is een uitgebreide weging van de verschillende onderdelen van de Bedrijfsopdracht welke tzt met de studenten gedeeld zal worden via Brightspace. Verschillende onderdelen van het eindcijfer zijn oa. de onderzoeksopzet; de analyse, de conclusies, de aanbevelingen, en de eindpresentatie.

Herkansing

De eerste versie van het rapport dient klaar te zijn voor het eindcongres in mei (de datum zal vastgesteld worden door het VIML bestuur).
De definitieve versie zal eind mei ingeleverd dienen te worden. Indien nodig volgt er daarna nog een herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van de eerste versie wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van deze versie plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Alle literatuur die tijdens de Minor in de verschillende vakken gebruikt wordt;

 • De studenten zijn verplicht zelf relevante literatuur (minstens 5 titels) voor hun opdracht te zoeken.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent Mw Vonk.

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Geen.