Prospectus

nl en

Law and Cyberspace

Course
2023-2024

Toegangseisen

Beschrijving

Dit vak brengt de student de basisbeginselen van het recht bij.

Allereerst beschouwen wij vanuit verschillende filosofische lenzen de vraag: wat is recht en wat is rechtvaardigheid? De student krijgt daarmee inzicht in de filosofische grondslagen, de doelen en de functies van het recht.

Vervolgens kijken we naar de vorming en ontwikkeling van het recht door middel van gewoonte, wetgeving en rechtspraak. Daarbij wordt zowel de nationale als de internationale dimensie van het recht besproken. De student leert daarmee de belangrijkste rechtsbronnen herkennen en kan deze gebruiken.

Voor verschillende rechtsgebieden (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht) die in het bijzonder relevant zijn in de context van cybercrime en cybersecurity worden de belangrijkste uitgangspunten en het positieve recht beschreven. Speciale aandacht is er voor mensenrechten zoals het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op een eerlijk proces en het recht op privacy.

Naast de algemene introductie in het recht wordt specifiek gekeken naar die elementen die een unieke invloed hebben op het recht in cyberspace. Denk daarbij onder andere aan jurisdictiekwesties, de invloed van nieuwe technologieën en vraagstukken rondom attributie.

Leerdoelen

  • De student kent de basisbeginselen van het recht en kan deze op een basaal niveau toepassen op een casus.

  • De student begrijpt op hoofdlijnen het proces van wetgeving en rechtspleging.

  • De student kan de invloed van digitale technologieën (‘cyberspace’) en digitale fenomenen op het recht op hoofdlijnen duiden.

  • De student kan het spanningsveld tussen mensenrechten en cybercrime / cybersecurity duiden en op een basaal niveau afwegingen maken in dit spanningsveld.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege + werkgroep

Toetsing en weging

Gesloten of open boek tentamen 100%

In het geval van geschreven toets methodes kan de examinator altijd een gesprek met de student initiëren om vast te stellen of de leerdoelen zijn gehaald.

Literatuurlijst

Cliteur, P. & A. Ellian, Inleiding recht, Deventer: Kluwer (meest recente druk)

Lessig, L. (2006), Code V2.0

Hildebrandt (20202), Law for Computer Scientists and Other Folk, Oxford University Press 2020. (Open access version here

Inschrijven

Contact

Dr. Bart Schermer b.w.schermer@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen