Prospectus

nl en

Inleiding Internationale Politiek, en Academische Vaardigheden

Course
2023-2024

Beschrijving

De cursus geeft een inleiding in de internationale politiek vanuit een theoretisch perspectief. Als discipline houdt de internationale betrekkingen zich bezig met de studie van politieke interacties op mondiaal niveau. Daarbij zijn staten nog steeds belangrijke actoren, hoewel de invloed van bijvoorbeeld internationale gouvernementele organisaties (zoals de Verenigde Naties), non-gouvernementele organisaties (zoals Amnesty International), multinationals en niet-statelijke actoren zoals terroristische organisaties ook is toegenomen. Hoe is het gedrag van deze en andere actoren te verklaren? Deze vraag staat centraal in de cursus. Verklaringen vanuit verschillende denkscholen, zoals het realisme, het liberalisme, en het constructivisme, komen uitgebreid aan bod. In de cursus worden de belangrijkste inzichten die deze theorieën te bieden hebben behandeld aan de hand van concrete voorbeelden. Daarom zal er ook aandacht zijn voor specifieke kwesties en ontwikkelingen in de internationale politiek, zoals globalisering, regionalisme, terrorisme, oorlog en vrede, mensenrechten, armoede en ontwikkeling, en nucleaire non-proliferatie.
De cursus bevat ook werkgroepen ‘academische vaardigheden’ die erop gericht zijn om studenten te leren hoe zij wetenschappelijke teksten begrijpend kunnen lezen. Studenten worden bepaalde kernelementen binnen wetenschappelijke teksten bijgebracht, die zij gaan identificeren en aan elkaar relateren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van teksten met thema’s uit de internationale politiek. Daarnaast worden de werkgroepen ingezet om studenten het belang en de vaardigheid van bronvermelding aan te leren: hoe zij wetenschappelijke literatuur kunnen vinden en hoe zij in door hen geschreven teksten aan moeten geven schatplichtig te zijn aan anderen.

Leerdoelen

Doel 1: Brede oriëntatie op de belangrijkste vraagstukken en debatten in de internationale betrekkingen.
Doel 2: Het kunnen reproduceren van politicologische kennis, in het bijzonder op het gebied van de internationale betrekkingen.
Doel 3: Het verwerven van de vaardigheid om academische teksten te lezen, analyseren en begrijpen.
Doel 4: Het verwerven van de vaardigheid om literatuur te zoeken en om op correcte wijze te citeren en te verwijzen.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkgroepen
Werkgroepcoördinator: Dr. C. van de Wetering

Toetsing

  • 60% eindtentamen. Om het vak met een voldoende resultaat te kunnen afronden, dient voor dit (her)tentamen ten minste een 5,0 (niet afgerond) te zijn behaald. De tentamenstof omvat al het studiemateriaal van de hoorcolleges en werkgroepen.

  • 40% werkgroepopdrachten plus participatie tijdens werkgroepen. Het eindcijfer voor de werkgroepen is het gewogen gemiddelde van de opdrachten (die gezamenlijk meetellen voor 80%) en een participatiecijfer (dat meetelt voor 20%).

  • Bibliotheekopdracht. Het behaalde resultaat voor de bibliotheekopdracht telt niet mee bij de bepaling van het eindcijfer, maar is wel een noodzakelijke voorwaarde voor het met goed gevolg afronden van de cursus.

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Brightspace.

Bij onvoldoende voor een onderdeel, hoeft alleen dat onderdeel van het eindcijfer herkanst te worden

Studiemateriaal

Hoorcolleges:
Baylis, J., Smith, S. & Owens, P. (eds.) (2022). The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (9th edition). Oxford: Oxford University Press.
Werkgroepen:
Poelmans, P. & Severijnen, O. (2020). De APA-richtlijnen. Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage. Bussum: Coutinho. (ISBN:9789046907283 )
Voor de overige teksten, zie syllabus (via Brightspace)

Registratie

Zie 'Praktische Informatie'.

Rooster - vakken en tentamens

Zie 'MyTimetable'