Prospectus

nl en

Academische Vaardigheden: Onderzoeksontwerp (Sem. I)

Course
2023-2024

Let op: een eerste, gezamenlijke, bijeenkomst voor semester 1 vindt plaats op dinsdag 5 september 2023, 17.15-19.00, in zaal SA41 (Pieter de la Courtgebouw). De werkgroepen starten op woensdag 6 september, zie 'MyTimetable' voor actueel rooster.

Onderzoeksvaardigheden tweede jaar

Onder de overkoepelende naam Onderzoeksvaardigheden tweede jaar: Hoe doe ik politicologisch onderzoek? worden in het tweede jaar van de bachelor twee semestercursussen van ieder 5 ECTS gegeven:

Semester I (blok 1 en blok 2)

Onderzoeksopzet: Hoe zet ik zelfstandig een onderzoekdesign op? (5 ECTS)

Semester II (blok 3 en blok 4)

Data-analyse: Hoe voer ik zelfstandig een onderzoek uit met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve data-analyse? (5 ECTS)

In deze cursussen wordt voortgebouwd op de vaardighedencursussen van het eerste jaar, waarbij academische vaardigheden geoefend worden die essentieel zijn voor het succesvol doorlopen en afronden van de studie Politicologie/ Internationale Politiek. De vaardigheden die centraal staan zijn: het toepassen van kennis en inzicht, oordeelsvorming en communicatie.

Deze vaardigheden worden in werkgroepbijeenkomsten en een ondersteunende digitale leeromgeving geoefend en uitgediept. De cursussen bouwen op elkaar voort. Idealiter wordt Onderzoeksopzet met een voldoende afgerond voordat met Data-analyse gestart wordt. Dit is echter geen vereiste.
De doelstelling is studenten te laten oefenen in het opzetten, uitvoeren en rapporteren van een politicologisch onderzoek, zodat ze in het derde jaar goed voorbereid aan hun bachelor-scriptie kunnen beginnen.
Het behalen van deze cursus is een ingangsvereiste voor het Bachelorproject.

Semester 1: Onderzoeksopzet

Doel 1: Studenten hebben kennis over en inzicht in de criteria waaraan een literatuur review, een onderzoeksvraag en een theoretisch raamwerk in de Politieke wetenschappen moeten voldoen.
Doel 2: Studenten kunnen een beperkt literatuuronderzoek uitvoeren dat resulteert in een literatuur review, onderzoeksvraag en theoretisch raamwerk.
Doel 3: Studenten doen ervaring op met het uitvoeren van een onderzoeksproject gedurende langere tijd, waarbij zelfstandig werken, tijdsmanagement en verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van het project centraal staan.
Inhoud: Het hoofddoel van deze cursus is om studenten te leren een politiek-wetenschappelijke onderzoeksopzet te laten schrijven. Studenten kunnen uit een aantal politicologische onderwerpen één onderwerp kiezen. Ze lezen vervolgens de voorgeschreven literatuur en gebruiken deze om zelf meer relevante aanvullende wetenschappelijke literatuur te zoeken. Op basis van deze literatuur schrijven zij een literatuur-review, waarin ook een onderzoeksvraag wordt geformuleerd. Op basis van deze onderzoeksvraag wordt vervolgens het theoretisch raamwerk opgezet en worden de belangrijkste factoren geconceptualiseerd. Het einddoel van deze cursus is om een heldere, samenhangende en wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksopzet te schrijven welke in de cursus Onderzoeksvaardigheden: data-analyse leidend zal zijn voor het onderzoek. De eindpaper dient als beginpunt voor de cursus Data-analyse. Daarnaast heeft deze cursus als doel om studenten te trainen in academisch schrijven, en het zelfstandig vormgeven van een onderzoekstraject.

Onderwijsvormen

Werkgroepen en digitale leeromgeving

Studiemateriaal

Halperin, S. & Heath, O. (2020). Political research: Methods and practical skills. Oxford: Oxford University Press. (Het bovenstaande boek wordt ook gebruikt voor Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek.)
Zie syllabus voor overige literatuur

Brightspace

Brightspace wordt voor deze cursus gebruikt om de syllabus te verstrekken, (een deel van) het studiemateriaal, de powerpointslides en aanvullende informatie voor het college ter beschikking te stellen.

Toetsing

Wekelijkse opdrachten en participatie

Rooster

Zie 'MyTimetable'