Prospectus

nl en

Bachelor Project Politicologie, Semester I, 2023-2024

Course
2023-2024

Ingangseisen

Deelname aan het Bachelorproject is slechts toegestaan wanneer de propedeuse is behaald en ten minste 40 EC van het tweede jaar zijn behaald met inbegrip van Academische Vaardigheden: Onderzoeksonderwerp (5 EC) en Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek (10 EC).

NB: Vanf 2024-25 is deelname aan het Bachelorproject slechts toegestaan wanneer de propedeuse is behaald en ten minste 40 EC van het tweede jaar zijn behaald met inbegrip van Academische Vaardigheden: Onderzoeksontwerp (5 EC), Statistiek II (5 EC) en Kwalitatieve Onderzoeksmethoden (5 EC).

Bachelor Project Informatiebijeenkomsten Leiden

Semester I: De informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 30 mei 2023, 13.45 - 15.00. Studenten ontvangen in de eerste week van mei bericht hierover op hun uMail. Alleen studenten die zich hebben aangemeld voor deze bijeenkomst kunnen zich inschrijven voor een BAP in semester I. Meld je via MyStudymap aan voor de informatiebijeenkomst, deze kun je selecteren onder jaar 3.

Inschrijving Bachelor Project

Semester I: Studenten kunnen zich tussen dinsdag 11 juli 2023 13.00 uur en zondag 30 juli 2023 23.59 uur in MyStudymap inschrijven voor het Bachelorproject van hun voorkeur. Inschrijving is op basis van first come, first serve.
Neem contact op met het OSC via osc@leiden.edu indien je vragen hebt over de inschrijving.

Taal

De scriptie voor de afstudeerrichting Politicologie wordt in principe in het Nederlands geschreven, tenzij anders aangegeven.

Literatuur

Halperin, S. & Heath, O. (2017) 'Political research: Methods and practical skills' - Oxford University Press, wordt bekend verondersteld. De overige literatuur wordt vermeld op de Brightspace pagina van elk Bachelor Project.

Omschrijving

Doel 1: Het leren toepassen van concepten, theorieën en methoden in een onderzoek binnen een van te voren door de docenten geformuleerd kader;
Doel 2: Het uitvoeren van en rapporteren over een beperkt empirisch of literatuur onderzoek
Inhoud: Het bachelorproject is een cursus die inhoudelijke instructie biedt, gevolgd door een onderzoeksdeel waarbinnen studenten een individueel onderzoek uitvoeren. Verschillende projecten worden aangeboden, gestructureerd rond verschillende thema's. Studenten volgen eerst een aantal weken inhoudelijk onderwijs waarbij ze hun kennis over een bepaald onderwerp binnen een deelgebied van de politicologie verdiepen. Daarna leren studenten een onderzoeksvraag te formuleren, onderzoek te ontwerpen om die vraag te beantwoorden, eigen onderzoek uit te voeren en correct en duidelijk over dat onderzoek te rapporteren.

Het eindrapport - de bachelorscriptie - rondt de bachelor Politieke wetenschappen af. De scriptie is een individuele eindwerkstuk gebaseerd op althans deels eigen onderzoek.

Onderwijsvormen

Plenaire bijeenkomsten, (individuele) spreekuur- of inloopbijeenkomsten, bibliotheekinstructie, en (bovenal!) zelfstudie en zelfwerkzaamheid.

Bibliotheek instructie

Informatie over de digitale module Bibliotheekinstructie zal beschikbaar worden gesteld via Brightspace.

Toetsing

Studenten slagen of zakken voor het gehele Bachelorproject (16 weken). Studenten dienen voor beide delen van het Bachelorproject een voldoende resultaat te behalen om de 20 studiepunten of EC te kunnen ontvangen.

  • De opdrachten die tijdens het eerste, inhoudelijke deel van het Bachelorproject worden gemaakt leveren gezamenlijk een eerste deelcijfer op. Dit deelcijfer telt voor 40% mee in de bepaling van het eindcijfer. Afronding vindt plaats op 1 decimaal en dit onderdeel is behaald vanaf een 5,5.

  • De volledige thesis die tijdens het tweede, onderzoeksdeel van het bachelorproject wordt geschreven levert een tweede deelcijfer op. Dit deelcijfer telt voor 60% mee in de bepaling van het eindcijfer. Afronding vindt plaats op halve punten en dit onderdeel is behaald vanaf een 5,5.

Wat betreft herkansingen:

  • Aangezien het eerste, inhoudelijke deel van het bachelorproject voor minder dan 50% meeweegt in de bepaling van het eindcijfer, hebben studenten die een onvoldoende halen voor dat deel geen recht op een herkansing daarvan.

  • Aangezien het tweede, onderzoeksdeel van het bachelorproject voor 50% of meer meeweegt in de bepaling van het eindcijfer, hebben studenten die een onvoldoende halen voor dat deel wel recht op een herkansing.

Eindprodukt:

Een scriptie van 7.000-8.000 woorden. Dit is de daadwerkelijk vereiste lengte van de thesis. Dus niet 7.000-8.000 woorden plus/min 10%. Wat betreft het woordenaantal: Alles van de inleiding tot de conclusie telt (zoals geregistreerd door MS Word). De volgende elementen tellen niet mee: voorpagina, abstract, inhoudsopgave en referentielijst. Wat betreft de abstract en inhoudsopgave: deze zijn optioneel.

Deadlines:

BAP semester I: Vrijdag 22 december 2023, 17:00 uur.

Studenten die een onvoldoende halen voor hun thesis – en dus het volledige bachelor project niet met goed gevolg afsluiten – hebben het recht om hun thesis te verbeteren en opnieuw in te dienen. Dit doen zij op basis van de feedback die zij van hun thesisbegeleider ontvangen tijdens een speciaal daarvoor geplande bijeenkomst. Studenten hebben geen recht op verdere begeleiding. De deadlines voor het herindienen van de thesis zijn:

BAP semester I: Maandag 12 februari, 2024, 17:00 uur.

Hier zijn twee belangrijke voorwaarden aan verbonden:

  • Studenten hebben niet het recht om een thesis voor de tweede maal in te dienen als hun eerste poging een voldoende heeft opgeleverd.

  • Studenten hebben niet het recht om een thesis voor de tweede maal in te dienen als zij geen volledige versie van hun thesis hebben ingediend tijdens hun eerste poging (Zie Regels en Richtlijnen Examencommissie, art. 4.8.2).

Leids scriptie-repositorium

Goedgekeurde scripties worden bewaard in het Leids bachelor-scriptierepositorium na de afronding van uw Bachelorproject. U dient daarvoor een verklaring te ondertekenen.

Bachelorproject thema:

Semester I

101: Nederlandse Politiek - (M. Nagtzaam)
Het verleden is niet meer. In dat verleden – zeg: de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog - was het relatief eenvoudig om het electorale gedrag (in het bijzonder bij Tweede Kamerverkiezingen) van Nederlandse kiesgerechtigde burgers te voorspellen of verklaren. Bij de aanwezigheid van een opkomstplicht was de keuze om de gang naar het stemlokaal te maken vooraf en extern bepaald, en daarmee nauwelijks een individuele keuze. En in dat stemlokaal gaf het overgrote deel van het electoraat uitdrukking aan de eigen groepsidentiteit. De verzuiling die op tal van wijzen vorm gaf aan Nederland als land van minderheden betekende dat bij verkiezingen de partijkeuze voor velen evenmin een echte keuze was, maar feitelijk vooral een manifestatie was van een door primair religie en secundair sociaaleconomische positie getekende, min of meer stabiele maatschappelijke (en politieke) segmentatie. Zoals gezegd: die tijd is voorbij, en o voorgoed voorbij. In de laatste decennia van de 20e en zo mogelijk meer nog in de eerste decennia van de 21e eeuw is de Nederlandse kiesgerechtigde daadwerkelijk gaan kiezen. Om, na afschaffing van de opkomstplicht, al dan niet te gaan stemmen. En om vervolgens in het stemlokaal daadwerkelijk te kiezen, vaak op een laat moment, uit het in Nederland ruime aanbod van politieke partijen of kandidatenlijsten.

De aanzienlijk toegenomen beweeglijkheid of volatiliteit van de Nederlandse kiezer maakt het even lastig als boeiend om zijn of haar electorale gedrag en uiteindelijke partijkeuze te proberen te begrijpen en verklaren. Spelen lange-termijn factoren (toch nog) een rol, zoals sociaal-demografische positie, ideologie en religie, en zo ja, hoe werkt dat dan bij wie en hoe groot is die rol? Of moeten we voor het betere begrip voor het gedrag van de eigentijdse kiezer veeleer korte-termijnfactoren in de verklaring opnemen, zoals campagne-effecten, de beoordeling van gevoerd (economisch) beleid, de evaluatie en waardering van de individuele politicus als persoon, of strategische overwegingen die minder de samenstelling van de te kiezen volksvertegenwoordiging maar eigenlijk van een volgend kabinet in ogenschouw nemen? In het bachelorproject ‘Nederlandse Politiek: Verkiezingen en kiesgedrag’ gaan we op zoek naar antwoorden op deze en verwante vragen met betrekking tot verkiezingen, kiezers en electoraal gedrag in Nederland.

Studiematerialen
Met het bachelorproject wordt de driejarige bacheloropleiding Politicologie afgerond. Dat houdt in, dat in eerdere jaren en reeds gevolgde vakken opgedane kennis bekend wordt verondersteld (of althans op eenvoudige wijze door zelfstudie kan worden ‘opgefrist’). Voor dit bachelorproject gaat het dan in het bijzonder om de kennis die is verworven in de inleidende vakken Nationale Politiek, Methoden en Technieken van Onderzoek, Statistiek en Politieke Psychologie.
Specifiek ter voorbereiding van het bachelorproject dient het volgende rapport te zijn bestudeerd: Sipma, T., Lubbers, M., Van der Meer, T., Spierings, N., Jacobs, K. (Eds.) (2021). Versplinterde Vertegenwoordiging. Stichting KiezersOnderzoek Nederland (SKON).

Studenten Politicologie kunnen ook inschrijven voor de Bachelorprojecten 102 en 103 van de BSc Internationale Politiek.