Prospectus

nl en

Public Sector Economics (LAW)

Course
2023-2024

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

Beschrijving

Het vak Openbare Financiën houdt zich bezig met de invloed van de publieke financiën op de economie (en vice versa). Het gaat hierbij om de voorziening van goederen en diensten (o.a. infrastructuur, onderwijs, een schoner milieu), de macro-economische ontwikkeling (werkloosheid, inflatie) en de inkomensverdeling (o.a. sociale zekerheid, belastingen).
Eerst wordt ingegaan op de omvang, samenstelling en ontwikkeling van de collectieve sector en de voorziening van publieke goederen. Tevens wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen van de overheidsfinanciën op de lange termijn en de invloed van de vergrijzing daarop.
Voorts wordt het begrotingsbeleid van de overheid besproken, met aandacht voor relevante theorieën en de recente beleidspraktijk. In dat verband wordt ook de meest recente Miljoenennota behandeld. Van groot belang voor het begrotingsbeleid is vanzelfsprekend de Economische en Monetaire Unie. De EMU beperkt niet alleen in formele zin de beleidsvrijheid (tekort en schuld), maar ook in materiële zin, vanwege toenemende beleidsconcurrentie, onder meer op het terrein van de fiscaliteit.
Afzonderlijk komen de economische aspecten van belastingheffing aan de orde; ook in verdiepingscolleges wordt hier dieper op ingegaan. Recente fiscale maatregelen en voorstellen voor belastinghervorming worden vanuit economisch perspectief geanalyseerd.

In deze cursus vindt zowel theoretische verdieping als praktische beschrijving van bovengenoemde thema’s plaats.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak: In dit vak verkrijgt u kennis over en inzicht in vragen en aspecten die spelen op het terrein van de economie van de publieke sector.

Na afronding van het vak:

 • Kan de student de kernbegrippen van de openbare financiën beschrijven.

 • Kan de student de kernbegrippen van de overheidsfinanciën toepassen.

 • Heeft de student inzicht op hoofdlijnen in de macro-economische gevolgen van het financiële overheidsbeleid.

 • Heeft de student inzicht in de economische gevolgen van belastingheffing.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Het vak bestaat uit tien thema’s, doorgaans twee thema’s per week.

 • Per thema één opgenomen weblecture waarin de theorie bondig wordt geïntroduceerd. In totaal dus tien opgenomen weblectures.

 • Per thema één interactief werkcollege van maximaal 2 uur waarin de theorie wordt toegepast op vragen die vergelijkbaar zijn met het tentamen. In totaal dus tien interactieve werkcolleges.

 • Docent(en): dr. J. Been en dr. H. Vrijburg (coördinator)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het voorbereiden van de opgegeven literatuur; in de syllabus is per week aangegeven welk deel van de verplichte leesstof moet worden voorbereid.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk (digitaal) tentamen met open vragen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Inleverprocedures
Informatie volgt op Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens weblectures en de interactieve werkgroepen.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • C.A. de Kam, W. Bolhuis en J. Lukkezen, Overheidsfinanciën, 16e druk, Noordhoff Uitgevers, Groningen.

 • Reader:

 • Aanvullende verplichte literatuur die niet vrij beschikbaar is opgenomen in de Leesbundel Openbare financiën 2022/2023, verkrijgbaar via www.readeronline.leidenuniv.nl

 • Aanvullende verplichte literatuur te raadplegen via de Brightspace-omgeving van dit vak

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. H. Vrijburg

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 2.57

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie.

 • Telefoon: via secretariaat

 • E-mail: via secretariaat

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B2.07

 • Openingstijden: dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756 / 1571

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen