Prospectus

nl en

Family Law

Course
2023-2024

Toegangseisen

Inleiding Burgerlijk recht.

Beschrijving

Het vak Personen- en familierecht behandelt het gehele Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van het huwelijksvermogensrecht. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: afstamming, gezag, omgang, voogdij, geslachtsnaam, huwelijk, echtscheiding, de positie van kinderen, family life en het E.V.R.M., minderjarigheid, levensonderhoud, ongehuwd samenleven en geregistreerd partnerschap, curatele en meerderjarigenbewind.

N.B. Dit vak onderscheidt zich van het vak Personen-, Familie- en Erfrecht doordat het onderwijs uitsluitend is gericht op het personen- en familierecht, dat wil zeggen exclusief het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. Het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht worden beide als vakken van 10 EC aangeboden in het derde jaar van de bachelor Notarieel recht en staan tevens open als keuzevak voor studenten Rechtsgeleerdheid.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het interactieve onderwijs is om grondige kennis en zodanig inzicht te verkrijgen in de beginselen die aan het personen- en familierecht, met uitzondering van het huwelijksvermogensrecht, ten grondslag liggen en de belangrijkste leerstukken in hun onderlinge samenhang, zowel in nationaal als in internationaal perspectief, dat door de student die het tentamen met succes heeft afgelegd over familierechtelijke aangelegenheden een gedegen advies kan worden verstrekt.

Na afronding van dit vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
1. U kunt uit de grondslagen en de dragende beginselen van het personen- en familierecht implicaties afleiden voor concrete aspecten van het personen- en familierecht
2. U kunt de behandelde leerstukken met elkaar in verband brengen
3. U kunt rechtspraak en wetsvoorstellen – mede in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen waarin het personen- en familierecht zich manifesteert – interpreteren
4. U kunt aan de hand van opgedane kennis en inzicht casusposities oplossen

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 9

 • Namen docenten: mr. E.J.M. Cornelissen en mr. M. Michels

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen in syllabus opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Namen docenten: mr. E.J.M. Cornelissen en mr. M. Michels

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiden casus

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met korte open vragen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • S.F.M. Wortmann en J. van Duijvendijk-Brand, Compendium van het personen-en familierecht, Kluwer, laatste druk.

 • Huijgen e.a., Rechtspraak Personen- en familierecht, Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers, laatste druk.

Werkboek:

 • Syllabus personen- en familierecht

Aanbevolen studiemateriaal

 • Wordt aangegeven op Brightspace

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

U hoeft zich niet in te schrijven voor de werkgroepen. Er is voldoende plek voor iedere student. U leest hier later meer informatie over in de syllabus.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. M. Michels

 • Werkadres: KOG kamer C2.15

 • Bereikbaarheid: per e-mail of via het secretariaat notarieel recht

 • Telefoon: 071 – 527 7298

 • E-mail: m.michels@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.43 (mevr. Minnee)

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.30 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak is ook toegankelijk als keuzevak voor bachelorstudenten. Het studiegidsnummer voor het keuzevak is 22024106 met niveau 300. Studenten notarieel recht kunnen dit vak echter niet als keuzevak voor hun bachelor doen.