Prospectus

nl en

Matrimonial Property Law

Course
2023-2024

Toegangseisen

Voor deelname aan het tentamen dient ten minste een van de twee vakken Goederenrecht en Verbintenissenrecht te zijn gehaald, en voor het andere vak dient ten minste een vier te zijn gehaald. Het behaald hebben van het vak Personen- en familierecht strekt tot aanbeveling.

Beschrijving

Het huwelijksvermogensrecht is het recht dat betrekking heeft op de vermogensrechtelijke relaties tussen echtgenoten en geregistreerde partners. In het vak wordt ook aandacht besteed aan de vermogensrechtelijke betrekkingen tussen samenwoners. Vragen die bij dit vak aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: wie is eigenaar van een bepaalde zaak, mag een echtgenoot de echtelijke woning aan een ander verkopen en leveren en hoe moet na een echtscheiding het aanwezige vermogen tussen de ex-echtgenoten worden verdeeld of verrekend? Niet-vermogensrechtelijke vragen zoals over het gezag over de kinderen komen in dit vak niet aan de orde. Deze vragen maken deel uit van het vak Personen- en familierecht. Het huwelijksvermogensrecht maakt onderdeel uit van het burgerlijk recht. Vele leerstukken uit het verbintenissenrecht en het goederenrecht spelen een belangrijke rol. Denk hierbij onder andere aan: uitleg van overeenkomsten, beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid, directe leveringsleer, zaaksvervanging, en gemeenschap. In het vak wordt aandacht besteed aan de taak die de notaris heeft bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden en samenlevingsovereenkomsten en aan zijn rol bij de afwikkeling van de vermogensrechtelijke betrekkingen bij de beëindiging van de relatie.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak heeft tot doel het verkrijgen van grondige kennis van en inzicht in het huwelijksvermogensrecht, dat wil zeggen het gedeelte van het recht dat zich bezig houdt met de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk, het geregistreerd partnerschap en het ongehuwd samenwonen.

Deze rechtsgebieden worden mede benaderd vanuit het perspectief van de centrale rol van de notaris bij het opstellen van akten van huwelijkse voorwaarden, van partnerschapsvoorwaarden, van akten van verdeling en van samenlevingscontracten. Ook wordt aandacht besteed aan de door de notaris te onderkennen vermogensrechtelijke aspecten bij transacties met betrekking tot onroerende zaken en transacties waarbij een onderneming is betrokken.
De student leert om de reeds verworven kennis van het burgerlijk recht toe te passen op de verbintenisrechtelijke en goederenrechtelijke aspecten van het huwelijksvermogensrecht.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
1. U kunt vanuit de grondslagen en systematiek van het (huwelijks)vermogensrecht implicaties afleiden voor concrete aspecten van het huwelijksvermogensrecht in ruime zin.
2. U kunt met oog op de eigen aard van de rechtsbeoefening door de notaris de behandelde leerstukken met elkaar in verband brengen.
3. U kunt rechtspraak en (ontwerp)wetgeving mede in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen ontleden.
4. U kunt aan de hand van opgedane kennis en inzicht casusposities oplossen

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: Gedurende 12 weken twee maal per week hoorcollege, behalve in de weken waarin ook werkgroepen worden gegeven; in die weken een maal hoorcollege

 • Namen docenten: mr. E.J.M. Cornelissen, mr. D.J. Saija en prof.dr. F. Sonneveldt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van in syllabus opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: Gedurende de cursus wordt drie maal een werkcollege gegeven

 • Namen docenten: wordt nader bekend gemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het grondig voorbereiden van de vragen en de casuïstiek die in syllabus is opgenomen

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de syllabus en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • De Bruijn/Huijgen/Reinhartz, Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht, laatste druk.

 • De Hoog/Huijgen/Kolkman/Verstappen, Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, laatste druk.

 • Nader vast te stellen literatuur, al dan niet in verband met actuele ontwikkelingen; bekendmaking via Brightspace.

Syllabus:
De docenten kunnen besluiten gebruik te maken van een syllabus. Indien dit het geval is, zal op Brightspace voorafgaand aan de collegereeks hiervan tijdig melding worden gemaakt. Een syllabus is in dat geval naar verwachting eind augustus te verkrijgen.

Reader:
Modelakten laatste versie. Te bestellen via readeronline.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt aangegeven op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Inschrijven voor en deelnemen aan het tentamen kan alleen indien u ten minste een van de twee vakken Goederenrecht en Verbintenissenrecht heeft gehaald, en voor het andere vak ten minste een vier heeft gehaald.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.43 (mevr. Minnee)

 • Openingstijden: Dagelijks van 09.30 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen