Prospectus

nl en

Oriëntatievak recht en economie

Course
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is verplicht voor studenten Rechtsgeleerdheid met als afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid – Economie.
Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hieraan niet deelnemen.

Beschrijving

Bij dit vak worden actuele thema’s op het terrein van economisch beleid behandeld. Het geeft een oriëntatie op de onderwerpen die in de Bachelorafstudeervariant Recht en Economie veel uitgebreider aan de orde komen. Er wordt ingegaan op de gevolgen van belangrijke maatschappelijke en economische trends – zoals vergrijzing, individualisering en internationalisering – op het beleid. De arrangementen op het terrein van werk, inkomen, wonen en zorg staan onder druk en behoeven modernisering. Bij dit vak worden veranderingenhervormingen op een aantal belangrijke beleidsterreinen uitgediept. Concrete thema’s en daarbij behorende vragen zijn:

 • Wat zijn de belangrijkste knelpunten op de woningmarkt, welke hervormingsopties zijn er en is de aanpak van het kabinet effectief?

 • Wat zijn de hoofdlijnen van het nationale en het Europese financieel economische beleid en welke dilemma’s treden daarbij op?

 • Hoe wordt de gezondheidszorg georganiseerd en gefinancierd en wat zijn de beleidsopties om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden?

 • Wat zijn de consequenties van de vergrijzing, komt de solidariteit tussen generaties onder druk te staan, welke hervormingen worden ingezet bij AOW en pensioenen?

 • De arbeidsmarkt is fundamenteel aan het veranderen, de flexibele schil wordt steeds groter; wat zijn de effecten van belangrijke hervormingen zoals bijvoorbeeld voorgesteld door de Commissie Regulering van Werk?

 • Hoe wordt het onderwijs gefinancierd en wat is het belang van permanente educatie?

(bovengenoemde thema’s zijn onder voorbehoud van ontwikkelingen in de actualiteit)

Leerdoelen

Na afronding van het vak kan de student voor de thema’s woningmarkt, financieel-economisch beleid, gezondheidszorg, vergrijzing en pensioenen, arbeidsmarktbeleid en onderwijsbeleid:

 • Uitleggen waarom de overheid zich met deze thema’s bemoeit.

 • De belangrijkste beleidsinstrumenten beschrijven.

 • Beschrijven welke beleidsproblemen zich voordoen.

 • Vanuit economische perspectief de totstandkoming van de problemen verklaren.

 • De economische effecten van beleidsvoorstellen beoordelen.

Dit vak maakt binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid deel uit van de leerlijn Juridische kernvaardigheden. Deze vaardighedenlijn bestaat uit zes juridische kernvaardigheden: (1) werken met juridisch materiaal, (2) onderzoeksontwerp opstellen, (3) onderbouwd (juridisch) oordelen, (4) schrijfvaardigheid, (5) spreekvaardigheid en (6) Ethisch bewustzijn. Bij het Oriëntatievak recht en economie leren studenten de volgende vaardigheden: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het vak bouwt voort op Inleiding Recht in vaardigheid 3, en bereidt voor op Methoden en Technieken ten aanzien van vaardigheden 2, 3, 4 en 6.

Kijk voor meer informatie op de website Leiden Law Skills: www.leidenlawskills.nl.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • 6 weken, 2 uur per week

Werkgroepen

 • 6 weken, 2 uur per week

Responsiecollege

 • 2 uur

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Schrijfopdrachten en participatie.

 • Nabespreking

 • Het cijfer voor het vak wordt gebaseerd op twee onderdelen: (1) Schriftelijk tentamen bestaande uit zowel kennisvragen, analyses als essayvragen (70%). (2) Combinatie van het gemiddelde van drie opdrachten (30%).

 • Let op: Het schriftelijk tentamen kan worden herkanst, mits hiervoor ten minste het cijfer 4 is behaald. Studenten die een onvoldoende hebben behaald voor de schrijfopdrachten of deze niet hebben ingeleverd, krijgen de mogelijkheid deze over te doen. Het is dus niet vereist is dat zij minimaal een 4 moeten hebben gehaald. Voor zowel het schriftelijk tentamen als de schrijfopdrachten moet een voldoende worden behaald. Compensatie tussen het cijfer voor het schriftelijk tentamen en het cijfer voor de schrijfopdrachten is niet mogelijk.

 • Een voldoende deelcijfer blijft geldig gedurende het lopende collegejaar.

Examenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges, werkcolleges en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal De literatuur voor dit vak is handzaam samengebracht op [Brightspace]. Via deze site kunt u de literatuur downloaden.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. B.L. Terpstra

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A2.54

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie of via een e-mail naar de docent

 • Telefoon: 31 71 527 7855

 • E-mail: B.L.Terpstra@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: 9-12 uur

 • Telefoon secretariaat: 31 71 527 7756/ 1571

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen