Prospectus

nl en

Safety Policy

Course
2023-2024

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Criminologie en Veiligheidsbeleid (zie ook OER).

Beschrijving

Dit vak geeft studenten een algemene introductie op de inhoud, vorming en uitvoering van veiligheidsbeleid en dient als brede basis voor de andere vakken in de master Criminologie en Veiligheidsbeleid. In het vak staat de besluitvormings- en beleidscyclus met betrekking tot veiligheidsbeleid centraal. We staan stil bij de vraag wat onder het concept veiligheid kan worden verstaan en hoe we veiligheid precies meten. Daarnaast richt de aandacht zich op het duiden en analyseren van de verschillende fases van de beleidscyclus. Er wordt onder andere ingegaan op de volgende vragen: Hoe komt beleid tot stand? Wie maakt beleid en wie voert het uit? Welke praktische problemen komt men tegen bij het plannen, schrijven en uitvoeren van beleid? Bij het beantwoorden van deze vragen kijken we naar (inter-)nationaal, regionaal en lokaal niveau en wordt gebruik gemaakt van bestuurskundige, juridische als criminologische inzichten.

Gedurende dit vak stellen studenten in kleine groepjes een beleidsplan op, waarin zij onder andere een lokaal veiligheidsprobleem analyseren en op basis daarvan een voorstel doen voor de te nemen maatregelen, alsook een voorstel tot evaluatie van dit plan. Om tot dit plan te komen voeren studenten zelfstandig een (beperkt) empirisch onderzoek uit.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijnen:
1. Veiligheidsproblematiek
2. Beleidscyclus
3. Academische (onderzoeks-)vaardigheden

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunnen studenten:
1. Het begrip veiligheid beschrijven en illustreren;
2. Verschillende vormen van veiligheid onderscheiden en hierop reflecteren;
3. De wijze waarop veiligheid kan worden gemeten weergeven en bekritiseren;
4. De politiek-bestuurlijke omgeving waarin veiligheidsbeleid tot stand komt en wordt uitgevoerd karakteriseren, zowel op (inter-)nationaal, regionaal als lokaal niveau;
5. De (invulling van) verschillende onderdelen van het beleidsproces identificeren, analyseren en evalueren;
6. Uitleggen en analyseren hoe verschillende organisaties op lokaal, regionaal en (inter-)nationaal niveau een rol spelen dan wel invulling geven aan die rol, in de verschillende fases van het (veiligheids)beleidsproces;
7. In groepsverband empirisch onderzoek verrichten naar een concreet lokaal veiligheidsprobleem en mogelijke maatregelen opstellen aan de hand van criminologische en bestuurskundige kennis;
8. Een beleidsplan opstellen, waarin onderzoeksresultaten en voorgestelde maatregelen worden beschreven en onderbouwd.”

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Praktijk-gerichte schrijfvaardigheden

 • Kritisch denken

 • Beleidsvorming

 • Feedback geven

 • Samenwerken

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 9 (onder voorbehoud van wijziging, afhankelijk van de officiele sluitingsdagen van de Universiteit Leiden en de roostering van de colleges).

 • Docent(en): dr. I.A. Ras, collega's en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de vooraf opgegeven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Docent(en): dr. I.A. Ras en collega's.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: tijdig en compleet inleveren van voorbereidingsopdrachten, waaronder peerfeedbackopdrachten; tijdig communiceren van voortgang m.b.t. het empirisch onderzoek en schrijfproces i.h.k.v. het beleidsplan.

Excursies

 • Aantal: 1 (duur is afhankelijk van de excursie-activiteit en wordt bij aanvang van het vak gecommuniceerd via Brightspace en hoorcollege).

 • Docent(en): dr. I.A. Ras en collega's.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de vooraf opgegeven materialen.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Tentamen, open vragen (50%)

 • Lokaal beleidsplan inclusief presentatie (50%)

 • Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten (minimaal een 5,5). Als dit niet het geval is, dan kan het eindcijfer dat wordt geregistreerd maximaal een 5 zijn.

 • Beide onderdelen kunnen worden herkanst. In geval van een klein aantal deelnemers bestaat de mogelijkheid dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. In geval de opdracht van het beleidsplan door slechts een deel van de originele groep studenten dient te worden herkanst, gebeurt dit in de vorm van een vervangende individuele schrijfopdracht.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Inleverprocedures
Het beleidsplan dient digitaal ingeleverd te worden via Brightspace (Turnitin). Eisen en tijdstippen worden tijdens de cursus bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges (waaronder gastcolleges), werkgroepen en eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Berkenbosch, R.J. & Koetsenruijter, A.W.M. (2017). Schrijven van beleidsnotities. (5e editie). Noordhoff.

Overige literatuur wordt nog bekend gemaakt en zal zoveel mogelijk via Brightspace beschikbaar worden gesteld.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinator: dr. I.A. Ras

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518 / 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518 / 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen