Prospectus

nl en

Master Thesis: Safety Policy and Law Enforcement

Course
2023-2024

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Criminologie (zie ook OER).

Beschrijving

De master Criminologie wordt afgesloten middels een afstudeerproject. Het afstudeerproject is een individuele, zelfstandige leerprestatie. Het gaat er om dat u verworven theoretische en methodische vaardigheden en inzichten zelfstandig toepast op een criminologisch vraagstuk. Dit afstudeerproject vindt in beginsel (als u in september begint met de master) plaats in het tweede semester van de masteropleiding (januari – juni), maar de voorbereidingen vangen in het eerste semester aan. Het afstudeerproject omvat een scriptie die voortvloeit uit een onderzoek (onderzoeksstage). Aan de verslaglegging van het afstudeerproject wordt een aantal eisen gesteld. Er moet sprake zijn van: a) een duidelijke probleemstelling en operationalisering, b) een eigen analyse van de wetenschappelijke literatuur, waarbij de relatie wordt gelegd met de verzamelde onderzoeksgegevens of de anderszins bestudeerde problematiek c) de scriptie heeft een overwegend sociaalwetenschappelijke oriëntatie, waarbij het voorkeur verdient dat inzichten uit verschillende disciplines worden gebundeld of geïntegreerd (multidisciplinair).

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Het uitvoeren van een adequate probleemanalyse van een criminologisch vraagstuk door kennis toe te passen van sociaalwetenschappelijke en strafrechtelijke theorieën;

 • Het op een professionele manier uitvoeren van een onderzoek en daarover schriftelijk en mondeling rapporteren;

 • Het op basis van een onderzoek formuleren van een advies.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U bent in staat zelfstandig een wetenschappelijk criminologisch onderzoek op te zetten, uit te voeren en hierover op wetenschappelijke wijze te rapporteren en te presenteren.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

Het is belangrijk om het onderwerp voor de stage en masterscriptie goed te kiezen. Niet alleen omdat de afstudeerfase de mogelijkheid geeft om zich uitgebreid te verdiepen in een bepaald onderwerp, maar ook omdat de masterscriptie vaak het visitekaartje vormt naar een eventuele toekomstige werkgever. Vanaf het begin van het jaar bedenkt een student al een eerste idee voor de stage en de masterscriptie. Daarnaast hangt de keuze van het onderwerp van de masterscriptie veelal samen met de stage die de student kiest.

Het scriptietraject vormt hiermee de ultieme voorbereiding op de arbeidsmarkt. Studenten dienen voor het afstudeerwerk alle in de opleiding verworven vaardigheden toe te passen. Ook doen studenten middels het zoeken naar en het lopen van een (onderzoeks)stage ervaring op in de werkpraktijk.

Rooster

Niet van toepassing.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Twee masterseminars verdeeld over twee semesters. Het startseminar zal plaatsvinden aan het begin van semester 1.

 • Namen docenten: R.M.S van Es MSc.

 • Aanwezigheid bij het tweede masterseminar is verplicht en vereist voor een goede en snelle afronding van het afstudeertraject.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Het onder begeleiding uitvoeren van onderzoekstaken/ gestructureerde zelfstudie. Met de begeleiders zullen voor het begin van de scriptietraject twee besprekingen plaatsvinden waarin wordt besproken wat een verstandige aanpak is bij het zoeken en accepteren van een onderwerp voor een stage en een masterscriptie.

 • Namen docenten: variabel. Studenten worden tijdens het schrijven van de scriptie begeleid door een docent van de afdeling Criminologie. Studenten dienen zich via Brightspace in te schrijven voor mogelijke scriptieonderwerpen. Deze onderwerpen zijn gekoppeld aan de expertise van de docenten. Er vindt actieve scriptiebegeleiding plaats in de maanden januari tot en met juni (tot aan de deadline) voor reguliere studenten. Vanaf januari zullen er in ieder geval vijf besprekingen met de individuele begeleider plaatsvinden. Ook vinden er ten minste twee contactmomenten plaats tussen de begeleider op de universiteit en de stagebegeleider.

 • De stage-scriptie coördinator houdt wekelijks spreekuur voorvragen/problemen aangaande de (begeleiding van de) scriptie of de stage. De dag en tijdstip van het inloopspreekuur zullen bij aanvang van het academisch jaar via Brightspace van het vak bekend worden gemaakt. Vooraf per mail aanmelden via criminologie@law.leidenuniv.nl

 • Voor alle studenten die in het kader van hun stage en scriptie empirisch onderzoek (willen) doen, zijn er twee wekelijkse spreekuren over kwantitatieve danwel kwalitatieve onderzoeksmethoden. De tijden van deze spreekuren worden bij aanvang van het academisch jaar via de leidraad van het vak bekend gemaakt. Vooraf per mail aanmelden via criminologie@law.leidenuniv.nl

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Scriptie 100%

Examenstof
N.v.t.

Inleverprocedures
De scriptie wordt zowel digitaal als in drievoud ingeleverd bij de begeleidend docent.

Examenstof
Tot de examenstof behoren de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Eigen literatuuronderzoek al naar gelang het te kiezen scriptieonderwerp.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Diverse boeken op het gebied van het opzetten en rapporteren van een onderzoek, formuleren van een probleemstelling en methoden & technieken.

Inschrijven

Via de algemene Brightspaceomgeving van de master Criminologie en Veiligheidsbeleid wordt bekendgemaakt hoe je je kunt aanmelden.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag, van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7871 / 527 7872 / 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen