Prospectus

nl en

Tax Policy Analysis

Course
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal Recht (zie ook OER)

Beschrijving

In dit vak leren deelnemers zelfstandig het belastingstelsel te analyseren in relatie tot sociaal-economische belangen en doelstellingen van overheidsbeleid. Het geldend (Nederlands en internationaal) belastingrecht dient daarbij als (bekend verondersteld) object van onderzoek. Studenten verwerven inzicht in de sociaal-economische doelstellingen en effecten van de voornaamste belastingen. Zij zijn in staat om hervormingen op het gebied van het belastingstelsel te evalueren.

Het vak wordt aangeboden in de vorm van capita selecta die beogen een beter inzicht te geven in actuele vraagstukken op het terrein van het fiscaal-economische beleid en de toepassing daarvan. De deelnemers worden intensief begeleid door de docenten.

De volgende thema’s worden bijvoorbeeld uitgediept:
1. De economische analyse van belastinghervormingen
2. Hervorming van box 1 (met uitzondering van ib-ondernemers)
3. Hervorming van het stelsel van toeslagen
4. Hervorming van box 3
5. Hervorming van box 2 (inclusief belastingheffing bij ib-ondernemers)
6. Het instrumenteel gebruik van het belastingstelsel gericht op milieudoelstellingen

De inhoud van het vak is gericht op de integratie van economische en fiscale vakken, het gaat daarbij om de toepassing van een economische analyse op de fiscale rechtsregels.

Leerdoelen

Doel van het vak:
De student kan een onderdeel van het belastingstelsel evalueren met behulp van inzichten uit de economische literatuur.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
1. U heeft diepgaande kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van het fiscaal-economische beleid.
2. U bent in staat om fiscaal-economische literatuur en bronnen te lezen en te begrijpen en in onderling verband te analyseren.
3. U bent in staat om, op basis van feiten en gegevens, een gestructureerde objectieve analyse te maken van mogelijke belastinghervormingen.
4. U kunt op basis van de eerder genoemde objectieve analyse een onderbouwd oordeel formuleren.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

De onderwijsvorm zal bestaan uit in ieder geval zes capita’s. De capita’s worden ingeleid met een kort online introductiecollege en begeleid door een aantal (eventueel online) reflectiebijeenkomsten. Gedurende de reflectiebijeenkomsten worden vragen over de literatuur die bij de capita’s is voorgeschreven interactief besproken. De studenten bereiden zich in groepsverband voor op deze reflectiebijeenkomsten conform de regels van het participantensysteem.

Toetsing en weging

De toetsvorm bestaat uit twee deeltoetsen. Studenten wordt gevraagd om zelfstandig twee notities te schrijven waarin een voorgenomen belastinghervorming wordt geëvalueerd. De eerste notitie over het eerste deel van de stof wordt halverwege het vak ingeleverd. De tweede notitie over het tweede deel van de stof wordt na afloop van het vak ingeleverd. De beoordeling van beide notities telt voor 50 % mee in het uiteindelijke eindcijfer.

Een voldoende op de ene notitie compenseert een eventuele onvoldoende op de andere notitie. Alleen in geval van een onvoldoende eindcijfer is er de mogelijkheid tot herkansing. Er kan in geval van een herkansing ofwel gekozen worden de onvoldoende notitie te repareren, of over beide onderwerpen een nieuwe notitie te schrijven (welke twee keer de lengte heeft van de afzonderlijke notities).

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

De cursus wordt ondersteund door een digitale leeromgeving. De literatuur is beschikbaar via de Brichtspace-omgeving van deze cursus.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Eerst inschrijven voor het vak en daarna via Brightspace inschrijven voor het participantensysteem. Inschrijving in participantengroep sluit voor aanvang van het vak, raadpleeg Brightspace voor de exacte sluitingsdatum.

Contact

  • Vakcoördinator: dr. H. Vrijburg

  • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 2.57

  • Bereikbaarheid: Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie of via een e-mail naar de docent.

Instituut/afdeling

  • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

  • Afdeling: Economie

  • Kamernummer secretariaat: B207

  • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

  • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

  • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing. Zie voor een toelichting daarover, de studentenpagina van de facultaire website.