Prospectus

nl en

European Tax Law

Course
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor fiscaal recht (zie ook OER)

Beschrijving

In dit vak wordt aandacht besteed aan het primaire en secundaire Unierecht op het terrein van de directe belastingen, alsmede aan het zogenoemde ‘soft law’. De thema’s die worden behandeld bewegen zich op het terrein van de fundamentele vrijheden, staatssteun, richtlijnen betreffende de directe belastingen en de EU-Gedragscode (belastingregeling ondernemingen). Daarnaast wordt – toegespitst op het belastingrecht – aandacht besteed aan meer algemene leerstukken, zoals de doorwerking van het unierecht in de nationale rechtsorde, algemene beginselen van Unierecht (bijvoorbeeld het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel) en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is u diepgaande kennis te verschaffen van het proces van harmonisatie van de directe belastingen in de Europese Unie, zowel door rechtspraak (negatieve harmonisatie) als door positieve harmonisatiemaatregelen.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Leerdoelen inhoud
1. U heeft diepgaande kennis van het proces van harmonisatie van de directe belastingen in de Europese Unie, zowel door rechtspraak als door positieve harmonisatiemaatregelen.
2. U heeft grondige kennis van de rechtspraak van het HvJ EU op het terrein van de directe belastingen vis-à-vis de “fundamentele vrijheden”, “staatssteun”, “algemene beginselen van Unierecht”, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de directe belastingrichtlijnen, alsmede van het ‘soft law’ in de vorm van de EU-Gedragscode inzake de belastingregeling voor ondernemingen.

Leerdoelen vaardigheden
1. U bent in staat om literatuur, (fiscaal)juridische bronnen en complexe casus die betrekking hebben op het Europese belastingrecht diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.
2. U bent in staat om een verantwoorde en controleerbare afweging te maken over Europese fiscale vraagstukken.
3. U bent in staat om actief deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het gebied van het Europees belastingrecht.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

In het kader van de ontwikkeling naar blended onderwijs is het mogelijk dat fysieke onderwijsvormen worden gecombineerd met of worden vervangen door online onderwijsvormen.

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: zie Brightspace

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur is vermeld in het werkboek dat via Brightspace kan worden gedownload.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: zie Brightspace

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur en de te maken opgaven zijn vermeld in het werkboek dat via Brightspace kan worden gedownload.

Andere onderwijsvorm(en)
1 Gastcollege inzake de formele aspecten van staatssteun. • Tussentijds schriftelijk/digitaal werk, via participantensysteem, zie uitleg Brightspace, telt mee voor een half bonuspunt.

 • Schriftelijk/digitale deeltoets (na vijf werkgroepen).

 • Schriftelijk/digitale eindtoets.

Toetsing en weging

Toetsvormen

 • Tussentijds schriftelijk/digitaal werk, via participantensysteem, zie uitleg Brightspace, telt mee voor een half bonuspunt.

 • Schriftelijk/digitale deeltoets (na vijf werkgroepen).

 • Schriftelijk/digitale eindtoets.

 1. Het deeltentamen is verplicht.
 2. Het deeltentamen gaat over de stof van de weken 1 tot en met 5 van het vak.
 3. Het deeltentamen telt voor 50% mee in het eindcijfer van het vak.
 4. De eindtoets telt voor 50% mee in het eindcijfer en gaat over de stof van de weken 6 tot en met 10 van het vak.
 5. Hertentaminering (in een studiejaar) in dit vak:
  5.1. Het hertentamen van dit vak heeft betrekking op de gehele stof; en telt voor 100%.
  5.2. Het cijfer voor het deeltentamen telt niet mee bij het hertentamen.
  5.3. De credit (bonuspunt) behaald met het participantensysteem telt niet mee voor de herkansing. Het bonuspunt komt te vervallen als niet zowel is deelgenomen aan het deeltentamen als aan het tentamen.
 6. Het deeltentamen is niet herkansbaar.
 7. Het cijfer voor het deeltentamen is geen toegangsvoorwaarde voor de daarop volgende eindtoets. Het cijfer van het deeltentamen mag dus een onvoldoende zijn.
 8. Voor deeltijdstudenten gelden dezelfde regels als voor voltijdstudenten.

Afhankelijk van het aantal studenten dat (her)tentamen doet, kan in plaats van het houden van een schriftelijk/digitaal tentamen ook worden gekozen voor een mondeling examen.

Inleverprocedures
Zie regels participantensysteem, zoals gepubliceerd op Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Wordt nog nader bekend gemaakt;

 • Voorgeschreven recente wetenschappelijke artikelen en rechtspraak.

Werkboek:
Brightspace.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

 • Eerst inschrijven voor het vak en daarna via Brightspace inschrijven voor het participantensysteem;

 • Inschrijving in participantengroep sluit voor aanvang van het vak, raadpleeg Brightspace voor de exacte sluitingsdatum.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. T.M. Vergouwen.

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, Leiden.

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • E-mail: t.m.vergouwen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Op dit vak is het participantensysteem van toepassing.