Prospectus

nl en

Transnational Civil Law

Course
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Het vak draait om de verstrengeling van het Nederlandse vermogensrecht met het recht van de Europese Unie, mensenrechtenverdragen en soft law-documenten. Het brengt de verstrengeling tussen deze rechtsgebieden in kaart in de context van het leerstuk ‘samenloop’ en van het gebruik van open normen van vermogensrecht die worden ingevuld met behulp van andere regelcomplexen.

Het leerstuk ‘samenloop’ gaat over de situatie waarin een vordering, verweer of bevoegdheid kan worden gebaseerd op verschillende grondslagen, bijvoorbeeld enerzijds een regel uit een Nederlandse wet en anderzijds een verdrag, een richtlijn of verordening van de Europese Unie. De vraag is of het een eiser of verweerder in een geding vrij staat een grondslag te kiezen (in welk geval die regels ‘samenlopen’) of dat hij aangewezen is op een bepaalde grondslag (en ‘samenloop’ is uitgesloten).

De verwevenheid van Nederlands vermogensrecht en andere regelcomplexen komt voorts tot uiting bij het gebruik van open normen in het contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Die open normen worden ingevuld aan de hand van mensenrechtenverdragen en soft law-documenten zoals de UN Guiding Principles, OECD Guidelines voor multinationale ondernemingen of regelgeving van nationale en internationale beroepsorganisaties.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Het Nederlandse vermogensrecht bevindt zich niet op een eiland, maar is op allerlei manieren verstrengeld met andere rechtsstelsels en regelcomplexen. Doel van het vak Transnationaal vermogensrecht is deze dimensies in kaart te brengen, op zowel theoretisch als praktisch niveau.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • Studenten zijn in staat de verwevenheid van het nationale recht met andere rechtsstelsels en regelcomplexen te beschrijven.

 • Studenten zijn in staat de problemen die gepaard gaan met deze verwevenheid te analyseren aan de hand van materieelrechtelijke en procesrechtelijke leerstukken, zoals het leerstuk samenloop of het gebruik van open normen van vermogensrecht die worden ingevuld met behulp van andere regelcomplexen.

 • Studenten zijn in staat de theorie toe te passen op een casus.

 • Studenten zijn in staat kritisch te reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur.

 • Studenten zijn in staat hun bevindingen op deugdelijke wijze te verantwoorden door te verwijzen naar de voorgeschreven studiestof.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Naam docent: Prof. mr. A.G. Castermans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van voorgeschreven wetgeving, literatuur en jurisprudentie

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Naam docent: Prof. mr. A.G. Castermans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het analyseren van rechterlijke uitspraken en literatuur aan de hand van op Brightspace geplaatst vragen

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met essay-vragen (eindtoets).

 • Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte wetgeving, literatuur en jurisprudentie alsmede hetgeen behandeld is tijdens de hoor- en werkcolleges.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Het verplicht studiemateriaal wordt via Brightspace bekendgemaakt.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden balie: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7400

 • E-mail: mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Let op: bij dit vak wordt geen avondonderwijs aangeboden.