Prospectus

nl en

Practicum: Civil Law

Course
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER)

Voor dit vak geldt het dringende advies om ILS - Regulering, gedrag en privaatrecht met goed gevolg afgerond te hebben.

Beschrijving

Studenten krijgen wekelijks een schrijfopdracht (in totaal vijf) en dienen voorts een onderzoeksvoorstel te maken en mondeling te presenteren. Studenten moeten bij dit vak zelfstandig onderzoek doen om een juridisch probleem in kaart te brengen, en op te lossen, en een begrijpelijk en goed opgebouwd werkstuk schrijven. Bij het Practicum zijn de opdrachten zeer verschillend, zodat studenten gedwongen worden zich in korte tijd in een nieuw onderwerp te verdiepen. De opdrachten zijn gericht op het aanleren van in de praktijk noodzakelijke vaardigheden (zelf zoeken naar relevante bronnen en schrijven onder tijdsdruk).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het aanleren van noodzakelijke onderzoeks- en schrijfvaardigheden voor de rechtspraktijk. In het academisch jaar 23/24 wordt er mogelijk ook aandacht besteed aan empirische en digitale vaardigheden.

Daarnaast dragen de verschillende door u te maken opdrachten bij aan verdieping van uw kennis van de verschillende vermogensrechtelijke deelterreinen. U wordt geoefend in het:

 • onderkennen en verwoorden van (juridische) problemen en (rechts)vragen;

 • verrichten van onderzoek naar en prioriteren van kenbronnen (regelgeving, literatuur en rechtspraak), zowel nationaal als internationaal;

 • toepassen van het aan verschillende – fysieke en digitale – bronnen ontleende materiaal op (rechts)vragen die zich in de rechtspraktijk aandienen;

 • vormen van een eigen, beredeneerd oordeel over rechtskwesties;

 • doen van verslag van de onderzoeksresultaten met verantwoording van de hierbij gebruikte rechtsbronnen;

 • schrijven van een voorstel voor rechtswetenschappelijk onderzoek en het op heldere, compacte en gestructureerde wijze presenteren hiervan.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U beschikt over een grondige kennis van en een behoorlijk inzicht in de verschillende vermogensrechtelijke deelterreinen.

 • U bent in staat juridische problemen op te lossen c.q. te reflecteren op juridische problemen met gebruikmaking van de verschillende nationale en internationale kenbronnen van het recht.

 • U bent in staat tot probleemanalyse, tot het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en tot het bedenken van creatieve oplossingen; u bezit praktische en theoretische onderzoeksvaardigheden en kunt onderzoeksresultaten helder, kernachtig, compact en in een logische samenhang presenteren, zulks met verantwoording van de gebruikte rechtsbronnen.

 • U bent in staat om zelfstandig een voorstel te schrijven voor rechtswetenschappelijk onderzoek dat zowel vernieuwend als praktisch uitvoerbaar is; u kunt onderzoeksvoorstellen van anderen beoordelen.

 • Ten slotte oefent u middels het presenteren van uw onderzoeksvoorstel en de mondelinge feedback van uw medestudenten hierop uw spreekvaardigheden.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: Docenten van de sectie Burgerlijk recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen.

 • Aanwezigheid tijdens het hoorcollege is verplicht.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • De (laatste) werkgroep waarin het onderzoeksvoorstel wordt gepresenteerd duurt ongeveer 3 uur.

 • Namen docenten: docenten van de sectie Burgerlijk recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Wekelijks vakinhoudelijke opdrachten waarvoor bibliotheekstudie vereist is en uitwerking in een werkstuk. Daarnaast kan het beoordelen van elkaars werkstuk deel uitmaken van de taken.

 • Aanwezigheid tijdens de werkgroepen is verplicht.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

Het maken van vijf schriftelijke opdrachten (deeltoetsen), die ieder voor 20% meetellen voor het eindcijfer. Onvoldoende deelcijfers kunnen niet herkanst worden, maar wel gecompenseerd worden met voldoende deelcijfers tot een voldoende eindcijfer. Deelcijfers blijven slechts gedurende het lopende academisch jaar geldig.

Daarnaast is er een afsluitende praktische oefening, die bestaat uit het schrijven en het kort presenteren van een onderzoeksvoorstel. Deze praktische oefening telt niet als cijfer mee, maar hieraan moet wel met goed gevolg zijn deelgenomen voor het eindcijfer van de vijf schriftelijke opdrachten.

Inleverprocedures

Wekelijks aan het begin van de bijeenkomst via Brightspace en fysiek.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
De meest recente versie van: Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandse publicaties, Deventer: Kluwer.

Werkboek:
Geen.

Reader:

 • Onderzoeks-, schrijf- en presentatievaardighedensyllabus Master Civiel recht (te vinden op de Brightspace-omgeving Master Civiel Recht en op de Brightspace-omgeving Practicum: Burgerlijk Recht).

 • Leidraad Practicum & Practicum Togapraktijk Master Civiel Recht (te vinden op de Brightspace-omgeving Practicum: Burgerlijk Recht).

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Civiel Recht

 • Afdeling: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7400

 • E-mail: mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Let op: bij dit vak wordt geen avondonderwijs aangeboden.