Prospectus

nl en

H) Relatievermogensrecht

Course
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER). Sterk wordt aanbevolen het ba-vak ‘Personen- familie- en erfrecht’ of het vak ‘Personen en familierecht’ van de bachelor Notarieel recht.

Beschrijving

Samenwonen, trouwen, (echt)scheiden en het overlijden van een partner of ouder: het zijn gebeurtenissen die in ieder mensenleven (kunnen) voorkomen en tal van vermogensrechtelijke gevolgen (kunnen) hebben. In dit vijf weken beslaande profileringsvak zullen deze gebeurtenissen vanuit een vermogensrechtelijk perspectief onder de loep worden genomen. Aan de hand van bestudering van capita selecta uit het relatievermogensrecht (het huwelijksvermogensrecht plus het recht dat betrekking heeft op ongehuwd samenwonenden) en het erfrecht zal met de studenten op een verdiepend niveau worden ingegaan op de belangrijkste vermogensrechtelijke gevolgen van het aangaan van een huwelijk of affectieve relatie door respectievelijk het overlijden van natuurlijke personen. Aan de orde komen onder meer: de beperkte gemeenschap van goederen tussen gehuwden, huwelijkse voorwaarden en hun verschijningsvormen in de praktijk, de samenlevingsovereenkomst, de vermogensrechtelijke gevolgen van ontbinding van een huwelijk, de vermogensrechtelijke gevolgen van beëindiging van ongehuwde samenwoning, beschermingsconstructies in het erfrecht ten behoeve van de langstlevende echtgenoot en de erfrechtelijke aanspraken van de kinderen van een erflater. De stof (literatuur en jurisprudentie) zal worden behandeld met oog voor de algemeen vermogensrechtelijke, de procesrechtelijke en de sociaaleconomische context van het relatievermogens- en erfrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is inzicht te geven in de belangrijkste vermogensrechtelijke gevolgen van het aangaan van een huwelijk of affectieve relatie door respectievelijk het overlijden van natuurlijke personen. Daarbij worden de vermogensrechtelijke gevolgen van belangrijke gebeurtenissen uit een mensenleven - samenwonen, trouwen, (echt)scheiden en overlijden - bestudeerd.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Kennis en inzicht:

 • U heeft kennis en inzicht verworven in de wet- en regelgeving en jurisprudentie omtrent het relatievermogens- en erfrecht.

 • U heeft inzicht verworven in de maatschappelijke relevantie van het relatievermogens- en erfrecht.

Vaardigheden:

 • U bent in staat tot analyse van een aantal belangrijke leerstukken van het relatievermogens- en erfrecht en tot het oplossen van een relatievermogensrechtelijke en erfrechtelijke casus.

 • U bent in staat tot kritische reflectie op een aantal belangrijke leerstukken van en op mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het relatievermogens- en erfrecht.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoorcollege/werkcollege

 • Aantal: 10 (elk 2 uur); aanwezigheid verplicht.

 • Naam docent: mr. dr. M.E.M.G. Peletier.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de in de syllabus opgegeven literatuur en jurisprudentie, alsmede het voorafgaand aan het college aanleveren van een uitwerking van een voorafgaand opgegeven casus.

Andere onderwijsvorm(en)

 • De studenten dienen gedurende de onderwijsperiode tweemaal een schriftelijke opdracht te maken: één op het terrein van het relatievermogensrecht, één op het terrein van het erfrecht.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

De studenten dienen gedurende de onderwijsperiode tweemaal een schriftelijke opdracht te maken (90% van het eindcijfer; iedere opdracht 45%). De participatie tijdens de colleges telt ook als deelcijfer mee (10% van het eindcijfer).
Indien noodzakelijk zal aan studenten met een onvoldoende eindresultaat de gelegenheid worden geboden tot het maken van een extra schriftelijke opdracht, dan wel (indien noodzakelijk voor het behalen van een voldoende eindresultaat) tot het maken van twee extra schriftelijke opdrachten.

Literatuurlijst

Een overzicht van de te bestuderen literatuur en jurisprudentie zal te zijner tijd via Brightspace bekend worden gemaakt.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht, sectie Burgerlijk Recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7400

 • E-mail: mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen