Prospectus

nl en

Interagency Positioning of Insurance Law

Course
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER), alsmede zeer sterk aanbevolen het vak De Verzekeringsovereenkomst (waarop het onderhavige vak voortbouwt).

Beschrijving

Dit vak vormt een vervolg op het vak De Verzekeringsovereenkomst. Aan de orde komt de inbedding van het verzekeringsrecht in het privaat-recht, publiekrecht en procesrecht. Dit geschiedt aan de hand van vier onderwerpen: het verzekeringsrecht en het aansprakelijkheidsrecht (wederzijdse invloed, first party/third party verzekeringen, schadeberekening, faillissement verzekerde); de verzekering en het burgerlijk recht (hoofdelijkheid, dwaling, meerpartijenovereenkomst); verzekering in de zakelijke markt (ter beurze, internationale programma’s, Lloyds) en verzekering en de Wet financieel toezicht (distributie, marktgedrag, volmacht).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Met dit vak wordt beoogd de student een bredere kijk te geven op het wezen en de functie van de verzekering in het maatschappelijk verkeer en van daaruit een aantal ontwikkelingen in de wetgeving, jurisprudentie en maatschappelijke discussie nader te analyseren.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student heeft kennis van en inzicht in de maatschappelijke functie van het verzekeringsrecht (in samenhang met het aansprakelijkheidsrecht) en is in staat een gefundeerde bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie hierover.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoorcollege/werkgroep

 • Aantal à 4 uur: 5

 • Namen docenten: mr. A.Ch.H. Franken en mr. S.Y.Th. Meijer en eventuele gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstudie

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schrijven van een essay over een van tevoren opgegeven stelling.

 • De herkansing wordt mondeling afgenomen.

Inleverprocedures
Via Brightspace in overleg met de docent.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Asser/Wansink, van Tiggele & Salomons 7-IX (Verzekering), Kluwer: Deventer 2019, indien beschikbaar volstaat de studenteneditie.

 • Reader: In een reader kan aanvullend studiemateriaal worden opgenomen.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden balie: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7400

 • E-mail: mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen