Prospectus

nl en

IP Copyright Law

Course
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (OER).

Beschrijving

Het auteursrecht is het onderdeel van het intellectuele eigendomsrecht dat ooit door technologische ontwikkeling (boekdrukkunst) is ontstaan en door technologische ontwikkeling (digitalisering en internet) grote veranderingen doormaakt. In het auteursrecht spelen fundamentele vragen over de wenselijkheid van tijdelijke monopolisering van informatie, over het beschermen van creaties en investeringen, over erkenning en billijke beloning van culturele producties en over de vrijheid om voort te bouwen op andermans werk.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het verkrijgen van kennis en inzicht in een specifiek onderdeel van het vermogensrecht, te weten het auteursrecht en de daaraan verwante rechten. Het (verder) ontwikkelen van de vaardigheid om met de opgedane kennis en inzichten casusposities op te lossen en stellingen te verdedigen.

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft kennis van en inzicht in het behandelde onderwerp alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan.

 • U bent in staat om vanuit het systeem en de beginselen van het recht kritisch te reflecteren op wetgeving en jurisprudentie op dit gebied en heeft inzicht in de maatschappelijke context waarin het onderwerp zich ontwikkelt en manifesteert.

 • U bent in staat juridische vraagstukken met betrekking tot het onderwerp aan de hand van de jurisprudentie en wetgeving te begrijpen, te analyseren en – zowel mondeling als schriftelijk – juridisch gefundeerd te beantwoorden.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Responsiecolleges en excursies

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: prof. mr. D.J.G. Visser, mr. dr. C.J.S. Vrendenbarg en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Brightspace.

Andere onderwijsvorm(en)
Excursies naar rechtbanken, uitgeverijen, collectieve belangenorganisaties of advocatenkantoren.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen.

 • Tussentijdse opdrachten (zgn. praktische oefeningen) waaraan met goed gevolg moet zijn deelgenomen als voorwaarde voor het mogen deelnemen aan het tentamen. De tussentijdse opdrachten kunnen niet worden herkanst.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

 • J.H. Spoor, D.W.F. Verkade, D.J.G. Visser, Auteursrecht, portretrecht, naburige rechten en databankrecht vierde druk, Deventer: Kluwer 2019. Studenteneditie.

 • Aanvullende literatuur bekend te maken op Brightspace

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. D.J.G. Visser

 • Bereikbaar via Secretariaat Ondernemingsrecht (zie contactgegevens hieronder)

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-privaatrecht/contact

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7235 / 7401

 • E-mail: intellectueleeigendom@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen