Prospectus

nl en

IP Patent Law

Course
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (OER).

Beschrijving

Octrooien (in het Engels: patents) zijn het oudste type intellectuele eigendomsrecht, met een historie die teruggaat tot het oude Griekenland. Het octrooirecht beschermt technische innovaties. Een uitvinder die zijn uitvinding in een octrooischrift met de wereld deelt, wordt voor die openbaarmaking beloond met een monopolie van twintig jaar, waarin hij de financiële vruchten van zijn geesteswerk kan plukken. Tegelijkertijd wordt, door het openbaar maken van de uitvinding, het publiek in staat gesteld om daarop voort te borduren. Met octrooien wordt de technologische ontwikkeling gestimuleerd en beschermd.

Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Octrooien en het octrooirecht hebben daarmee ook een vlucht genomen. Octrooien zijn niet alleen een belangrijke asset voor veel bedrijven, zij zijn ook steeds vaker onderwerp van het publiek debat (vide: Covid). Het octrooirecht is zeer internationaal van karakter. In het vak wordt aandacht besteed aan alle aspecten van het octrooirecht die voor de praktijk van belang zijn.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is de studenten bekend te maken met de verschillende registratiesystemen voor octrooien, met de voorwaarden voor bescherming, de inhoud van de bescherming en de uitzonderingen daarop, met aspecten van de procesvoering in octrooizaken en met de wijzen waarop octrooien in de praktijk kunnen worden geëxploiteerd; alles zowel in een nationale als in een internationale context.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De studenten kunnen octrooirechtelijke casus oplossen en de kunnen beginselen en belangen die in het octrooirecht spelen bespreken.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: mr. P. van Schijndel en gastdocenten uit de praktijk

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen rechtspraak en literatuur.

Excursies

 • Excursies met inhoudelijke voorbereiding en verslag achteraf

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen processtukken en documentatie

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en rechtspraak en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, vijftiende druk, Deventer: Kluwer 2022. Studenteneditie.

 • Wetbundel met daarin de relevant octrooiwetgeving: o Ars Aequi Intellectuele Eigendom; of o Sdu Wettenverzameling Intellectuele Eigendom

 • Artikelen uit juridische tijdschriften, beschikbaar gesteld via Brightspace

 • Rechtspraak, met digitale vindplaatsen beschikbaar gesteld via Brightspace

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinator: mr. P. Van Schijndel

 • Bereikbaar via Secretariaat afdeling Ondernemingsrecht (contactgegevens zie hieronder)

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-privaatrecht/contact

 • Telefoon secretariaat: +31 (71) – 527 7401-7235

 • E-mail: intellectueleeigendom@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen