Prospectus

nl en

Privatissimum: Civil Law

Course
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Voor dit vak geldt het dringende advies om ILS - Regulering, gedrag en privaatrecht en Practicum met goed gevolg afgerond te hebben.

Beschrijving

U maakt binnen het door u gekozen thema van het privatissimum een viertal schriftelijke opdrachten en houdt een mondelinge presentatie (referaat). U wordt daarbij actief uitgedaagd om een civielrechtelijk thema van alle kanten te bestuderen en om kritisch te reflecteren op dit deelgebied van het civiele recht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het aanleren van noodzakelijke onderzoeks-, spreek- en schrijfvaardigheden voor de rechtspraktijk. In het academisch jaar 23/24 wordt er mogelijk ook aandacht besteed aan empirische en digitale vaardigheden.

Daarnaast dragen de verschillende door u te maken opdrachten bij aan verdieping van uw kennis van de verschillende vermogensrechtelijke deelterreinen. U wordt geoefend in het:

 • onderkennen en verwoorden van (juridische) problemen en (rechts)vragen;

 • verrichten van onderzoek naar en prioriteren van kenbronnen (regelgeving, literatuur en rechtspraak), zowel nationaal als internationaal;

 • toepassen van het aan verschillende – fysieke en digitale – bronnen ontleende materiaal op (rechts)vragen die zich in de rechtspraktijk aandienen;

 • vormen van een eigen, beredeneerd oordeel over rechtskwesties;

 • doen van verslag – in woord en geschrift – van de onderzoeksresultaten met verantwoording van de hierbij gebruikte rechtsbronnen;

 • houden van een helder, compact en gestructureerd betoog en het verdedigen van het hierin ingenomen standpunt tegen de hiertegen ingebrachte bedenkingen tijdens het wetenschappelijke debat.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U beschikt over een grondige kennis van en een behoorlijk inzicht in het deelterrein van het vermogensrecht dat centraal stond in het privatissimum.

 • U bent in staat juridische problemen op te lossen c.q. te reflecteren op juridische problemen met gebruikmaking van de verschillende nationale en internationale kenbronnen van het recht.

 • U bent in staat tot probleemanalyse, tot het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, en tot het bedenken van creatieve oplossingen.

 • U bezit praktische en theoretische onderzoeksvaardigheden en kunt onderzoeksresultaten helder, kernachtig, compact en in een logische samenhang presenteren in woord en geschrift, met verantwoording van de gebruikte rechtsbronnen.

 • U bent in staat het wetenschappelijke debat te leiden c.q. aan deel te nemen, waardoor u uw spreekvaardigheden kunt verbeteren.

Rooster

Het privatissimum wordt gegeven in de periode februari-april 2024. Iedere week zijn er twee keer twee contacturen. Voor deelname aan het vak dient u zich begin januari 2024 aan te melden via het webformulier op de Brightspace-omgeving Master Civiel Recht. U dient zich tevens aan te melden voor de Brightspace-omgeving Privatissimum: Burgerlijk Recht. De indeling (wie zit in welke groep?) wordt kort voor de start van dit onderwijsonderdeel bekend gemaakt via de Brightspace-omgeving Privatissimum: Burgerlijk Recht.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: docenten van de sectie Burgerlijk recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen.

 • Aanwezigheid tijdens het hoorcollege is verplicht.

 • Actieve deelname aan het onderwijs is verplicht.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 12

 • Namen docenten: docenten van de sectie Burgerlijk recht.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wekelijks vakinhoudelijke opdrachten waarvoor bibliotheekstudie vereist is en uitwerking in een werkstuk of referaat. Daarnaast kan het beoordelen van elkaars werkstuk of referaat deel uitmaken van de taken. De voorbereiding wordt ingeschat op ongeveer 4 dagen per week.

 • Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is verplicht.

 • Actieve deelname aan het onderwijs is verplicht.

Andere onderwijsvorm(en)

 • zoals lezingen, kantoorbezoeken of excursies, kunnen deel uitmaken van het programma.

 • Omdat dit doorgaans aan werkgroepen is gekoppeld, worden studenten hierover tijdens die sessies geïnformeerd.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
Het maken van schriftelijke opdrachten (4) en het houden van een referaat (1) (deeltoetsen), die alle meetellen voor 20% = in totaal 100%. Onvoldoende deelcijfers kunnen niet worden herkanst, maar wel worden gecompenseerd met voldoende deelcijfers tot een voldoende eindcijfer.

Let op! Het participatiecijfer is met ingang van academisch jaar 21-22 komen te vervallen.

Inleverprocedures
Wekelijks aan het begin van de bijeenkomst via Brightspace en fysiek.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

De meest recente versie van: Leidraad voor juridische auteurs, Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties, Deventer: Kluwer

Werkboek:
Geen.

Reader:

 • Onderzoeks-, schrijf- en presentatievaardighedensyllabus Master Civiel recht (te vinden op de Brightspace-omgeving Master Civiel Recht en op de Brightspace-omgeving Privatissimum: Burgerlijk Recht).

 • Leidraad Privatissimum Master Civiel Recht (te vinden op de Brightspace-omgeving Privatissimum: Burgerlijk Recht).

 • Sommige docenten hanteren daarnaast een reader met daarin materiaal en opdrachten die gedurende het privatissimum zullen worden gebruikt; andere docenten delen wekelijks een opdracht uit.

Inschrijven

De aanmelding voor het werkgroeponderwijs geschiedt door middel van een digitaal inschrijfformulier. Begin januari 2024 wordt dit formulier op de Brightspace-omgeving Master Civiel Recht geplaatst.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Civiel recht

 • Afdeling: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7400

 • E-mail: mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Let op: bij dit vak wordt geen avondonderwijs aangeboden.