Prospectus

nl en

Practicum Financial Law

Course
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER)

Beschrijving

Tijdens het vak Practicum Financieel Recht komt de student intensief in aanraking met de werking van het financieel recht in de praktijk. Aan de hand van door praktijkjuristen verzorgde colleges en (veelal aan de praktijk ontleende) opdrachten leert de student voor de rechtspraktijk benodigde vaardigheden, waaronder het schrijven van stukken (bijvoorbeeld processtukken, adviezen en spreekteksten) en het opstellen of beoordelen van contracten en andere documentatie. In het kader van het vak Practicum komen tevens de verschillende rechtsgebieden waaruit het financieel recht is opgebouwd aan de orde, waaronder het bestuursrecht/publiekrecht, het civiel recht, het ondernemingsrecht, het Europees recht en het insolventierecht. Daarbij zal duidelijk worden dat bepaalde vraagstukken vanuit diverse perspectieven kunnen worden benaderd. Ook zal gedurende het vak Practicum aandacht worden besteed aan het thema duurzaamheid. In het bijzonder zal het onderwerp sustainable finance centraal staan in één van de hoorcolleges en één van de practicumopdrachten.

Leerdoelen

Na afronding van het vak kan de student:

 • aan de praktijk ontleende juridische problemen analyseren en daarbij hoofd- en bijzaken onderscheiden;

 • op basis van eigen onderzoek en analyse financieel recht toepassen;

 • voor de rechtspraktijk relevante documenten, zoals processtukken, adviezen, spreekteksten en contracten, op heldere en kernachtige wijze opstellen;

 • adequaat en consequent verwijzen naar relevante nationale en internationale (rechts)bronnen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: verschillende leden van de vakgroep Financieel recht en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de voor deze colleges aanbevolen stof;

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: practica

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: verschillende leden van de vakgroep Financieel recht.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: iedere student maakt gedurende de cursus vijf schriftelijke stukken, op basis van een (veelal aan de praktijk ontleende) opdracht die via Brightspace wordt bekendgemaakt.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

De toetsing van het vak vindt plaats in de vorm van vijf deeltoetsen. Deze vijf deeltoetsen bestaan uit het maken van vijf schriftelijke opdrachten. Alle deeltoetsen tellen voor het eindcijfer even zwaar mee. Om het vak te behalen dient het eindcijfer voldoende te zijn. Het is mogelijk om onvoldoende deelcijfers te compenseren tot een voldoende eindcijfer. De cijfers voor de met een voldoende afgesloten deeltoetsen vervallen indien het vak niet is gehaald.

Voor alle bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht. Wie een bijeenkomst mist zonder de vakcoördinator ervan te hebben kunnen overtuigen dat sprake was van een overmachtssituatie, krijgt een halve punt aftrek op het eindcijfer. Na drie bijeenkomsten te hebben gemist, al dan niet als gevolg van overmacht, volgt uitsluiting van verdere deelname aan het vak. Nadere regels over de aanwezigheidsplicht zijn te vinden in de Syllabus.

Inleverprocedures

 • De inleverprocedures van de practicumopdrachten staan in de Syllabus.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
De student verzamelt en selecteert zelf de literatuur, jurisprudentie en andere bronnen die relevant zijn voor het maken van het desbetreffende schriftelijke werkstuk.

Syllabus:
Syllabus Practicum Financieel Recht

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinator: mr. C.I (Chloe) Scanlan

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7235 / 7401 (secretariaat Financieel recht)

 • E-mail: financieelrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Financieel Recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235

 • E-mail: financieelrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen