Prospectus

nl en

ILS - Ondernemings- en insolventierecht

Course
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Het doel van het vak ILS Ondernemings- en Insolventierecht is het bijbrengen van de beginselen van het doen van juridisch wetenschappelijk onderzoek op het onderzoeksterrein van het ondernemings- en insolventierecht. De focus van het vak ligt bij het ontwikkelen van een uitvoerbaar onderzoeksplan.

In een academische omgeving gaan onderzoek en onderwijs samen. Het eerste deel van het vak ziet op inhoudelijke verdieping op het onderzoeksterrein. Het onderwijs van ILS is gekoppeld aan het (actuele) onderzoek van de verschillende docenten van de afdeling Ondernemingsrecht, waarbij steeds meer aandacht wordt besteed aan het thema ‘duurzaamheid en het ondernemingsrecht’ in brede zin. In het werkboek worden de onderzoeksgebieden die in ILS aan bod komen, toegelicht.

In het tweede deel van het vak wordt de koppeling gelegd tussen de inhoudelijke verdieping op het ondernemingsrechtelijk/insolventierechtelijk onderwerp en het doen van onderzoek op dat gebied. Daarbij wordt aandacht besteed aan het opdoen van kennis van beginselen van rechtswetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. Het geven en ontvangen van peer feedback is een wezenlijk onderdeel van het onderzoeksproces.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de probleemanalyse, de probleem- en vraagstelling, de bronnen en de onderzoeksmethoden. De student verkrijgt inzicht in de wijze waarop empirisch juridisch onderzoek is opgebouwd en kan empirisch juridisch onderzoek beoordelen. Daarnaast gaat de student aan de slag met het actief inzetten van empirisch juridisch onderzoek door het maken van een onderzoeksplan. Door middel van praktische oefeningen en interactieve werkgroepen worden studenten begeleid in het zelfstandig ontwikkelen van een wetenschappelijk verantwoord en uitvoerbaar onderzoeksplan. Studenten ontvangen daarnaast peer feedback en docenten feedback op de praktische oefeningen, waarbij de nadruk ligt op het gezamenlijk leren onderzoeken. Daarmee ontwikkelt de student de voor de wetenschap en de praktijk noodzakelijke academische vaardigheden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is de studenten de beginselen van het doen van juridisch wetenschap onderzoek bij te brengen en inzicht te geven in actuele onderzoeksgebieden in het ondernemings- en insolventierecht. Door de combinatie van kennisontwikkeling en training van onderzoeksvaardigheden leert de student hoe verschillende onderzoeksmethoden gebruikt kunnen worden om juridische vragen te beantwoorden. In het vervolg van de masteropleiding wordt op deze vaardigheden voortgebouwd. De leerdoelen van het vak luiden als volgt:

 • U kunt een juridisch onderwerp op het terrein van het ondernemings- en insolventierecht problematiseren;

 • U kunt een goed afgebakende onderzoeksvraag op het terrein van het ondernemings- en insolventierecht opstellen en een onderzoeksplan opzetten om deze vraag te beantwoorden;

 • U kunt de voor de juridische wetenschap relevante (empirische) onderzoeksmethoden benoemen en waarderen;

 • U kunt op basis van uw kennis en inzicht over de voor de juridische wetenschap relevante (empirische) onderzoeksmethoden beoordelen welke onderzoeksmethode voor het beantwoorden van uw onderzoeksvraag nodig is;

 • U kunt zelfstandig de voor de juridische wetenschap relevante onderzoeksbronnen kritisch beoordelen;

 • U kunt zelfstandig reflecteren op uw leerproces door peer feedback en feedback van docenten op opdrachten.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 4 hoorcolleges en/of kennisclips die worden gepubliceerd op Brightspace

 • Namen docenten: nader te bepalen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4 werkgroepen

 • Namen docenten: nader te bepalen.

 • Let op: het bijwonen van alle werkgroepen is verplicht.

Vereiste voorbereiding door studenten:
Voor het vak ILS Ondernemings- en insolventierecht wordt elke week één hoorcollege verzorgd, waarvoor het voorgeschreven materiaal dient te worden voorbereid. Daarnaast vindt er één keer per week een werkgroep plaats waarvoor steeds verplicht tussentijdse opdrachten dienen te worden ingeleverd in combinatie met het geven van peer feedback aan de medestudent. Tijdens de werkgroepen wordt ook actieve participatie van studenten verwacht middels het bespreken van de ingeleverde tussentijdse opdrachten. Houdt er dus rekening mee dat het voorbereiden voor de hoorcolleges en werkgroepen voor het vak ILS Ondernemings- en insolventierecht mede het wekelijks inleveren van opdrachten inhoudt. Dit maakt dat gedurende het gehele vak actieve participatie en voorbereiding noodzakelijk is.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Praktische oefening: het maken en inleveren van drie tussentijdse opdrachten, het volgen van het daaraan verbonden peer feedbacktraject, en bovendien het bijwonen van alle werkgroepen is verplicht voor deelname aan de schriftelijke eindopdracht.

 • Schriftelijke opdracht: 100% van het eindcijfer

 • Herkansing: studenten kunnen de schriftelijke opdracht herkansen op een ander onderwerp dan de eerstekansopdracht (ofwel de conceptversie van de eerstekansopdracht indien de eerstekansopdracht niet is ingeleverd), echter zonder begeleiding van docenten. De herkansing van de schriftelijke opdracht telt 100% van het eindcijfer. Aan de herkansing kan ook worden deelgenomen zonder dat het feedbacktraject is gevolgd en/of zonder dat is deelgenomen aan (alle) werkgroepen.

Inleverprocedures
Zie Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte (Nederlandse en Engelstalige) literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens het onderwijs.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

 • G. van Dijck e.a., Methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek, Den Haag: Boom juridisch 2022;

 • K. van den Bos, Inleiding Empirische Rechtswetenschap, Den Haag: Boom juridisch 2020.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Met een aanmelding voor de hoorcolleges heeft u toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. In deze leeromgeving kunt u vinden hoe u zich vervolgens kunt aanmelden voor de werkgroepen.

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat Ondernemingsrecht

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B2.43

 • Bereikbaarheid: per e-mail

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235 / 7401

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen