Prospectus

nl en

Practicum: Corporate Litigation

Course
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Corporate litigation heeft in Nederland een hoge vlucht genomen. Spraakmakende procedures hebben de afgelopen jaren in de publieke belangstelling gestaan. Het Practicum CL beoogt studenten inzicht te geven in de belangrijkste procesrechtelijke en materieelrechtelijke aspecten van geschillen in de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming. Docenten met praktijkervaring belichten
verschillende ondernemingsrechtelijke procedures. Uitgangspunt van dit practicum vormt een zgh. ‘organische casusbehandeling’,
waarbij één casus centraal staat en tijdens elk volgend casuscollege nieuwe feiten en omstandigheden worden toegevoegd waarmee de huiswerkopdracht zal moeten worden voorbereid en gemaakt: (1) procesadvies over de mogelijkheden en slagingskansen van een procedure bij de civiele rechter (in een kort geding of bodemzaak), (2) processtuk in een procedure bij de Ondernemingskamer en (3) processtuk in een bodemprocedure over een bijzonder leerstuk in het ondernemingsrecht.
In het practicum kruipen de studenten in de huid van een advocaat die de belangen van de cliënt moet behartigen vóór een gerechtelijke procedure en in processtukken. Deze ‘organische casusbehandeling’ beoogt een realistische praktijksituatie na te bootsen waarmee de studenten kennismaken met voortdurende dynamiek binnen de procespraktijk van CL. Vóór, tijdens en na ieder casuscollege worden nieuwe
feiten en nieuwe informatie toegevoegd die voor het maken van de betreffende huiswerkopdracht relevant zijn; het volgen van de colleges is niet alleen aan te bevelen maar verplicht; dit geldt ook voor de drie voortbouwende werkgroepen.

Het practicum CL is afgestemd op de voorgaande colleges en werkgroepen van Verdieping Ondernemingsrecht (VOR). De stof voor de huiswerkopdrachten wordt daarom bekend verondersteld. Bij publicatie van iedere huiswerkopdracht kan ook naar de leerstof uit VOR worden verwezen, om deze terug te lezen als voorbereiding van de opdrachten en de werkgroepen. Tijdens het practicum worden studenten gevraagd eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces te nemen. Daarbij staat het vrij voor de huiswerkopdrachten
en tijdens de werkgroepen samen te werken. Ook tijdens de casuscolleges worden studenten per werkgroep begeleid door de vaste docent als moderator; actieve deelname leidt tot betere voorbereiding.

Leerdoelen

Het vak heeft tot doel u inzicht te geven in de belangrijkste procesrechtelijke en materieelrechtelijke aspecten van geschillen in, tegen en rondom de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming, door u zelfstandig processtukken te laten schrijven op basis van aan de praktijk ontleende procesdossiers die u ter beschikking krijgt.

Na afronding van het vak kunt u:

 • (op hoofdlijnen) een processtrategie bepalen;

 • de meest gerede rechtsgang kiezen;

 • processtukken (in ruime zin) concipiëren en beoordelen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Aantal à 1 uur: 1

 • Namen docenten: verschillende gastdocenten uit de praktijk van corporate litigation

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de voor deze colleges voorgeschreven en aanbevolen stof

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: practica

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Namen docenten: verschillende leden van de afdeling Ondernemingsrecht (roulerend)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: iedere student maakt gedurende de cursus drie schriftelijke werkstukken, in de vorm van een procesadvies of processtuk (in ruime zin), op basis van een “modeldossier” over een in de praktijk actuele rechtsontwikkeling.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Het maken van drie verplichte schriftelijke werkstukken.

 • Elk van de schriftelijke werkstukken wordt beoordeeld met een cijfer. Alle drie cijfers tellen gelijkelijk/evenredig mee (d.w.z. voor 33.33%), waarbij een onvoldoende voor één werkstuk dus kan worden gecompenseerd met een voldoende voor een ander werkstuk. Het gemiddelde van de cijfers vormt het eindcijfer voor het vak. Aanwezigheid en (inter)actieve deelname van de studenten aan de practica en hoorcolleges kunnen in de waardering voor het eindcijfer mede worden betrokken (NB Er vindt geen afzonderlijk (eind-)tentamen plaats).

 • De deelcijfers blijven slechts gedurende het lopende academisch jaar geldig.

Inleverprocedures
De inleverprocedures van de practicumopdrachten staan in het werkboek

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Geen.

Werkboek:
Werkboek Practicum Procederen in het Ondernemingsrecht, bestaande uit de voor de practica en hoorcolleges relevante en aanbevolen literatuur en rechtspraak, zal vóór en gedurende het onderwijs op Brightspace worden gepubliceerd.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Literatuur over civiel procesrecht, bijvoorbeeld H.J. Snijders, C.J.M. Klaassen & G.J. Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer laatste druk of A.W. Jongbloed e.a., Burgerlijk procesrecht praktisch belicht, Deventer: Kluwer laatste druk.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat Ondernemingsrecht

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B2.43

 • Bereikbaarheid: telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7235 / 7401

 • E-mail: CL@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7235 /7401

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen