Prospectus

nl en

IP Trademarks and Tradenames

Course
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (OER).

Beschrijving

Het merkenrecht, het handelsnaamrecht en het modellenrecht vormen drie van de belangrijkste rechtsgebieden binnen het recht van de intellectuele eigendom waarmee juristen werkzaam in de commerciële praktijk in aanraking komen. Iedere onderneming heeft een naam en tegenwoordig bijna altijd ook een domeinnaam. Deze handelsnaam kan vroeg of laat conflicteren met de handelsnamen of met de merken van derden. Dergelijke conflicten zijn aan de orde van de dag. Bijna alle ondernemingen voeren ook één of meer merken. Merken vormen vaak een belangrijk deel van het kapitaal van de onderneming. Bij bekende merken is de waarde van het merk vaak groter dan de tastbare productiemiddelen van de onderneming. Het merkenrecht is de afgelopen twintig jaar sterk geëuropeaniseerd. Naast het Benelux merk bestaat sinds 1996 het Gemeenschapsmerk (thans EU-merk) dat geldig is in de gehele EU en ook in de gehele EU tot conflicten aanleiding kan geven. Conflicten over internetdomeinnamen hebben vaak zelfs een mondiaal karakter en worden regelmatig beslecht via de goed functionerende WIPO domeinnaam-arbitrage. In het vak wordt aandacht besteed aan alle aspecten van het merken-en handelsnaamrecht die voor de praktijk van belang zijn. Daarnaast wordt in het vak aandacht besteed aan de bescherming van industriële vormgeving via het modellenrecht en de slaafse nabootsing.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is de studenten grondige kennis van en diepgaand inzicht te verschaffen in het merken- en handelsnaamrecht, alsmede het modellenrecht en de slaafse nabootsing.

Het is de bedoeling de studenten bekend te maken met de verschillende systemen (registratiesysteem en eerste gebruikssysteem), de voorwaarden voor registratie en gebruik, de beschermingsomvang van merken, handelsnamen en modellen, de aanvullende werking van de onrechtmatige daad en de belangenafweging tegen de vrijheid van onderneming, handel en (commerciële) meningsuiting.

Leerdoelen

 • Na dit vak kan de student adviseren, reflecteren en epibreren over de juridische mogelijkheden van het beschermen van commerciële onderscheidingstekens (merken, handelsnamen en domeinnamen) en industriële vormgeving (modellen).

 • De student is bekend met de vereisten voor registratie voor de verschillende soorten merken (traditionele- en niet-traditionele merken) en modellen en met de criteria voor merk-, model- en handelsnaam inbreuk, alsmede de criteria die voorvloeien uit de aanvullende werking van de onrechtmatige daad.

 • De student kent de belangrijkste rechtspraak van het HvJ EU en de Hoge Raad en weet de weg in het BVIE, de Handelsnaamwet en de merken- en modellen-richtlijnen en -verordeningen.

 • De student kan deze kennis toepassen op concrete casusposities waarbij ook de verhouding met andere rechten en daaruit voortvloeiende beperkingen worden betrokken.

 • De student is bekend met de verhouding tot de verschillende (andere) grondrechten en het vrije verkeer van goederen.

 • De student is bekend met de vereisten voor het ontstaan en het voortduren van bescherming.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Responsiecolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Mr. W.J.H. Leppink, prof. mr. D.J.G. Visser en gastdocenten uit de praktijk

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen rechtspraak en literatuur.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: excursies met inhoudelijk voorbereiding en verslag achteraf (status: praktische oefening)

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: Prof. mr. D.J.G. Visser, Mr. W.J.H. Leppink

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen processtukken en documentatie

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de reader en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 14de druk, Deventer: Kluwer 2020, hoofdstukken I, VI, VII, XI en XII. Studenteneditie. NB de 15de druk verschijnt naar verwachting in september 2022.Studenteneditie.

 • Rechtspraak (beschikbaar gesteld op Brightspce)

Aanbevolen studiemateriaal

 • T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom. Deel 2 Merkenrecht, Deventer: Kluwer 2008 (N.B. Er is ook een studenten-editie uit oktober 2009.)

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. W.J.H. Leppink

 • Bereikbaar via secretariaat afdeling Ondernemingsrecht (zie contactgegevens hieronder)

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-privaatrecht/contact

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7235 / 7401

 • E-mail: IntellectueleEigendom@law.leidenunv.nl

Opmerkingen