Prospectus

nl en

Privatissimum Ondernemingsrecht

Course
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (Zie OER)

Beschrijving

Tijdens het privatissimum dient u een aantal schriftelijke opdrachten te maken en één mondelinge voordracht te houden (referaat). De schriftelijke opdrachten worden wekelijks verstrekt en moeten een week later aan het begin van de bijeenkomst (en indien gevraagd via Brightspace) worden ingeleverd. De week daarop krijgt u het ingeleverde werk voorzien van commentaar en cijfer terug. De referaten zullen aan het einde van de cursus worden gehouden tijdens de zogeheten ‘referatendag’.

De opdrachten variëren per privatissimumgroep en liggen (onder voorbehoud) op de volgende gebieden: Fusies & Overnames, Intellectuele Eigendom, Insolventierecht en Verdieping Ondernemingsrecht. De opdrachten zijn erop gericht deze deelgebieden van het ondernemingsrecht vanuit verschillende invalshoeken te bestuderen en daarop kritisch te reflecteren.

Leerdoelen

Doel van het vak
Het accent ligt bij dit Privatissimum op het aanleren van voor rechtswetenschappelijk onderzoek noodzakelijke onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Daarnaast dragen de verschillende door u te maken opdrachten bij aan verdieping van uw kennis van en inzicht in de verschillende ondernemingsrechtelijke deelterreinen.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Het onderkennen en verwoorden van de problemen en (rechts)vragen;

 • Het verrichten van onderzoek naar en selecteren van kernbronnen (regelgeving, literatuur en rechtspraak), zowel nationaal als internationaal;

 • Het toepassen van het aan verschillende – fysieke en digitale – bronnen ontleende materiaal op vragen die zich in de rechtspraktijk aandienen;

 • Het vormen van een eigen, beredeneerd oordeel over rechtskwesties;

 • Het doen van verslag – in woord en geschrift – van de onderzoeksresultaten met verantwoording van de hierbij gebruikte rechtsbronnen;

 • Het houden van een helder, compact en gestructureerd betoog en het verdedigen van het hierin ingenomen standpunt tegen de hiertegen ingebrachte bedenkingen.

Rooster

Het privatissimum wordt gegeven in het voorjaar van 2024. Iedere week vindt er één bijeenkomst plaats. Aan het einde van de cursus vindt de referatendag plaats. U dient zich aan te melden voor de Brightspace-omgeving Privatissimum Ondernemingsrecht. De indeling wordt kort voor de aanvang van het vak bekend gemaakt via de Brightspace-omgeving Privatissimum Ondernemingsrecht. Zie nader onder ‘Aanmelding’ en ‘Opmerkingen’.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 (dagonderwijs) en een referatendag aan het einde van de cursus

 • Namen docenten: docenten van de afdeling Ondernemingsrecht.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: iedere student maakt gedurende de hiervoor bedoelde periode een aantal schriftelijke werkstukken en houdt één referaat. Voor elke opdracht heeft hij/zij één week de tijd. De opdrachten zelf worden tijdens de bijeenkomsten verstrekt.

 • Aanwezigheid tijdens alle bijeenkomsten en de referatendag is verplicht, evenals het tijdig inleveren van de schriftelijke bijeenkomsten.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Vier schriftelijke werkstukken

 • Eén referaat

 • Al de vijf toetsvormen gelden evenredig/gelijkelijk mee voor het eindcijfer.

 • Dit vak bevat een zgn. praktische oefening.

Inleverprocedures
Zie Leidraad Privatissimum Ondernemingsrecht op Brightspace.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Leidraad Privatissimum Ondernemingsrecht

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat Ondernemingsrecht

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B2.43

 • Bereikbaarheid: telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7235 / 7401

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden balie: van— 9.00 – 17.00 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235 / 7401

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De indeling geschiedt zoveel mogelijk op basis van voorkeuren. De procedure zal bekend worden gemaakt op Brightspace.