Prospectus

nl en

Internship Corporate Law

Course
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

In de periode (of direct voorafgaand daaraan) waarin studenten staan ingeschreven voor de Master Ondernemingsrecht, dienen zij gedurende ten minste vier (4) weken een stage te lopen. Een parttime stage (bijvoorbeeld in de vorm van een zgn. ‘werkstudent’-schap) is eventueel mogelijk, mits de stage maar in totaal ten minste 160 uur duurt. Een student moet een beoogde stageplaats vóóraf ter goedkeuring voorleggen aan de Stagecoördinator van de Afdeling Ondernemingsrecht. Vermeld daarbij in ieder geval het bedrijf/kantoor, de inhoud van de werkzaamheden, en de begeleider)kan per email: stageOR@law.leidenuniv.nl).

De stage dient een ondernemingsrechtelijke insteek te hebben. Zij kan zowel in het eerste als in het tweede semester plaatsvinden, mits de stage maar wordt gelopen in de master, behoudens toestemming Stagecoördinator. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplek: zij zoeken in beginsel zelf een stageplaats en solliciteren daar dan ook zelf naar. Verschillende docenten van de afdeling Ondernemingsrecht zijn in de praktijk werkzaam en kunnen behulpzaam zijn bij het leggen van contacten of meedenken bij het vinden van stageplekken.
Een ‘ondernemingsrechtelijke insteek’ betekent dat het moet gaan om een stage op het gebied van het ondernemingsrecht, het insolventierecht of het intellectueel eigendomsrecht. De stage heeft tot doel studenten kennis te laten maken met de rechtspraktijk. Dit draagt ertoe bij dat zij kennis en inzicht verwerven op het terrein van de toepassing, uitvoering en handhaving van het recht.

Concreet komen als stageplaatsen in aanmerking: advocatenkantoren (bij voorkeur secties ondernemingsrecht (of hierin gespecialiseerd), corporate litigation, M&A, insolventierecht of intellectueel eigendomsrecht), juridische afdelingen van ondernemingen (banken, verzekeraars, multinationals, etc.) en mogelijk afdelingen binnen overheid, toezichthouders, Justitie en de Rechtspraak, maatschappelijke organisaties (non-profit) en/of accountants- en/of consultancyfirma's.

Na afloop van de stage legt de student schriftelijk verantwoording af in de vorm van een stageverslag.
In de Stageleidraad staat ter zake meer gedetailleerde informatie. De Stageleidraad is te vinden op de Brightspace omgeving Stage Ondernemingsrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van dit vak is de studenten kennis te laten maken met de ondernemingsrechtelijke rechtspraktijk, in de breedste zin. De studenten moeten bij hun stage zelfstandig rechtswetenschappelijke werkzaamheden van enige omvang voorbereiden en uitvoeren, met een ondernemingsrechtelijke insteek. Na afronding van de stage schrijft de student een stageverslag waarin hij/zij onder andere reflecteert op wat hij/zij tijdens de stage heeft geleerd. Dit stageverslag is een zelfstandige verantwoording van de wijze waarop de stage is vervuld, dient aan enkele specifieke eisen te voldoen, en moet tenminste als ‘voldoende’ worden beoordeeld; zie hiertoe de Stageleidraad.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:
Na de stage is de student beter in staat om de op academisch niveau opgedane kennis te koppelen aan de juridische praktijk en om zelfstandig rechtswetenschappelijke werkzaamheden van enige omvang op academisch niveau voor te bereiden en uit te voeren (verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen en suggesties doen).

Rooster

Niet van toepassing

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Stage gedurende (ten minste) 4 weken (full time) of 160 uur (parttime).

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
Schrijven en verdedigen van het stageverslag.

Inleverprocedures
Zie voor nadere informatie de Stageleidraad op de webpagina van de afdeling Ondernemingsrecht op de facultaire website, en op de Algemene Brightspace-omgeving van de Master Ondernemingsrecht.

Examenstof
Geen.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Geen.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Inschrijven

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving Brightspace (op de Algemene Brightspace-omgeving van de Master Ondernemingsrecht onder Stage Ondernemingsrecht). Over de wijze van aanmelding voor dit vak, volgt z.s.m. meer informatie.
De aanmelding verloopt door een beoogde stageplaats vóóraf ter goedkeuring voor te leggen aan de Stagecoördinator van de Afdeling Ondernemingsrecht via het mailadres stageOR@law.leidenuniv.nl.

Contact

Vak- en stagecoördinator: mr. M.P.P. van Buuren (stageOR@law.leidenuniv.nl)

Instituut/afdeling

  • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

  • Afdeling: Ondernemingsrecht

  • Kamernummer secretariaat: B2.43

  • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur

  • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7235 / 7401

  • E-mail: stageOR@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen