Prospectus

nl en

European Expansion, Globalisation and Deglobalisation, 900 - 1500

Course
2023-2024

Toegangseisen

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Beschrijving

Globalisering begon niet in 1492 zoals vaak wordt beweerd, maar rond het jaar 1000, aldus Valerie Hansen in haar recent verschenen The Year 1000. When Explorers Connected the World – and Globalization Began. Hoe raakte Europa bij dit proces van globalisering betrokken? Weliswaar was middeleeuws Europa in verschillende opzichten minder ontwikkeld dan de Islamitische wereld maar het continent maakte niettemin tussen circa 1000 en 1300 een proces van expansie door. Ook wonnen de externe relaties van Europa aan betekenis. Hoe verliep dit expansieproces, welke oorzaken lagen eraan ten grondslag en welke gevolgen hadden de toegenomen contacten tussen Europeanen en niet-Europeanen? De contacten met Azië, Afrika en Noord-Amerika staan centraal. De expansie van de Vikingen tot in Amerika, de kruistochten, de reizen van Europese handelaren, missionarissen en diplomaten waaronder Marco Polo, Jan van Montecorvino en Wilem van Rubroek tot diep in Azië maar ook die van fantasiereizigers als Jan van Mandeville en de mythe van Pape Jan komen aan de orde. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de volgende vraagstukken: hoe raakte Europa tussen 900 en 1500 betrokken bij de rest van de wereld? Op welke wijze werd de kennis over de buiten-Europese wereld vastgelegd? Hoe werd deze verspreid en verwerkt in het Europese wereldbeeld? Wat was de verhouding tussen feit en fictie in de nauwe relatie tussen de middeleeuwse expansie van Europa en de ontdekkingsreizen van Columbus, Vasco da Gama en anderen aan het einde van de vijftiende eeuw?
De bespreking van al deze vragen zal steeds worden gerelateerd aan de zogenaamde ‘Global Middle Ages’ en het actuele globaliseringsdebat. De eerste helft van de collegereeks sluit nauw aan bij Robert Barletts Making of Europe. De tweede helft van de collegereeks stelt de buiten-Europese betrekkingen centraal en de ‘deglobalisering’ van de late middeleeuwen ten gevolge van de Zwarte Dood. Valerie Hansens The Year 1000 wordt zelfstandig bestudeerd.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;

  • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student heeft:

 • 4) kennis van de religieuze, politieke, militaire en economische relaties tussen Europa en de rest van de wereld tussen 900 en 1500 en van het Europese wereldbeeld, steeds in globaal perspectief;

 • 5) inzicht in de werking van religieuze, politieke, militaire en economische expansieprocessen tussen 900 en 1500;

 • 6) de vaardigheid deze kennis en inzichten te plaatsen in het kader van de moderne literatuur over de ‘Global Middle Ages’ en global history.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van één eindtoets in de vorm van een schriftelijk tentamen met open vragen en/of essayvragen.

Weging

 • Eindtoets: 100%

Herkansing

De eindtoets kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Robert Bartlett, The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Change, 950-1350 (London etc 1993 of latere druk)

 • Valerie Hansen, The Year 1000. When Explorers Connected the World – and Globalization Began (London etc 2020)

Bovengenoemde boeken maken samen met de stof die tijdens de hoorcolleges wordt behandeld deel uit van de tentamenstof.

Géén tentamenstof maar enkel als achtergrond:

 • B.Z. Kedar en M.E. Wiesner-Hanks eds., Expanding Webs of Exchange and Conflict c. 500 CE -1500 CE. The Cambridge World History deel 5 (Cambridge 2015)

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.