Prospectus

nl en

Het Italië van pausen, keizers en steden (cultuurkunde)

Course
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Hoe en waarom ontplooide Italië zich na de val van het West-Romeinse Rijk tot de bakermat van de Renaissance? Wat was hierbij de rol van de "barbari" die Italië binnendrongen? Hoe ontstond de politieke versnippering die Italië zo lang heeft gekenmerkt, en wat waren juist de bindende factoren in de "Italiaanse" cultuur voorafgaand aan de moderne tijd? Wat is daarvan nog zichtbaar in het huidige Italië?

Dergelijke vragen staan centraal in deze collegereeks. De student vergaart daarmee inzicht in de Italiaanse geschiedenis van de vroege Middeleeuwen tot en met de vroegmoderne periode. Er wordt aandacht geschonken aan de belangrijkste culturele, sociale en politieke ontwikkelingen van deze periode. Het college loopt parallel met dat van Klassieke Italiaanse Letterkunde en verschaft de historische context waartegen men literaire en taalkundige ontwikkelingen kan plaatsen.

NB De collegetijden voor dit vak verschillen per blok:

 • in blok 3: 3 uur college

 • in blok 4: 2 uur college
  Voor hoofdvakstudenten worden er een paar (verplichte) ondersteunende sessies academische vaardigheden aangeboden, ter voorbereiding van de presentatie en ander onderzoek. Deze sessies worden gegeven door dhr. Vincent Wintermans. Meer informatie over de data wordt gegeven tijdens het semester.

Leerdoelen

 • De student vergaart kennis van en inzicht in de grote lijnen van de Italiaanse geschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot en met de 17e eeuw.

 • De student ontwikkelt affiniteit met hedendaagse beeldvorming en benaderingen van deze historische periode en meet zich een onderzoekende houding aan ten opzichte van de Italiaanse geschiedenis.

 • De student maakt kennis met digitale benaderingen in Italiëstudies en Italiaanse archiefbronnen.

 • De student is in staat om Engelstalige literatuur tot zich te nemen.

 • De student kan een heldere mondelinge presentatie houden op basis van een eigen studie van beperkte omvang (literatuurstudie of authentiek bronnenonderzoek), een goed afgebakende probleemstelling en gebruik van relevante literatuur.

 • De student is in staat om de belangrijkste literaire werken uit deze periode, die tijdens de literatuur- een taalkundecolleges worden behandeld, te plaatsen in hun historische context.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Interactief hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie. Van de studenten wordt verwacht dat ze regelmatig opdrachten voorbereiden en een presentatie houden. Deze worden in de colleges en/of via Brightspace opgegeven.

Toetsing en weging

Toetsing

Hoofdvakstudenten:

 • participatie en opdrachten tijdens het semester (20%)

 • presentatie (20%)

 • tweemaal een schriftelijk openboek-tentamen (2 x 30%).

Niet-hoofdvakstudenten:

 • participatie en opdrachten tijdens het semester (20%). Een presentatie is facultatief en leidt tot dezelfde weging als voor hoofdvakstudenten.

 • tweemaal een schriftelijk openboek-tentamen (2 x 40% indien de student geen presentatie geeft).

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

 • Alternatieve opdrachten ter vervanging van participatie, opdrachten en presentatie tijdens het semester (max. 40%)
  en/of

 • Schriftelijk openboektentamen (max. 80%)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Oxford Illustrated History of Italy. Meer informatie wordt verschaft aan het begin van de collegereeks.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.