Prospectus

nl en

La tradizione poetica

Course
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak wordt één keer per twee jaar aangeboden: wel in studiejaar 2023-2024 en niet in studiejaar 2024-2025. In 2024-2025 wordt het vak La tradizione novellistica aangeboden. Tweede- en derdejaarsstudenten volgen gezamenlijk de colleges.

Beschrijving

De Italiaanse poëtische traditie heeft veel invloed uitgeoefend op de Europese canon en vormt een belangrijk bindend element in de Italiaanse cultuur. Schrijvers en stromingen zoals de Dolce stil novo, Petrarca, Ariosto en Tasso, Marino en Leopardi zijn niet weg te denken uit de kunst binnen en buiten Italië. Wat kenmerkte deze poëzie en waarom was ze zo succesvol? Wat voor retorische strategieën gebruiken deze dichters en wat voor effecten bereiken ze daarmee? Wat voor rol speelt intertekstualiteit?
Dergelijke vragen komen aan bod in deze collereeks, gewijd aan de ontwikkeling en de belangrijkste kenmerken van de Italiaanse poëtische traditie (vanaf het ontstaan van de poëzie in de Italiaanse volkstaal in de eerste helft van de 13e eeuw). Accenten liggen bij de Middeleeuwen, de Renaissance en de Barok. Zowel lyrische als narratieve poëzie komt aan bod.
Behalve bij het werk van een aantal belangrijke dichters en stromingen, wordt ook stilgestaan bij een aantal wetenschappelijke methoden ter bestudering hiervan. Daarbij wordt de student ook vertrouwd gemaakt met de belangrijkste begrippen op het gebied van de poëtica, de retorica en de versleer.

Leerdoelen

Aan het eind van dit vak kan de student:

 • met behulp van een notenapparaat en/of woordenboek een Italiaanse poëtische tekst lezen en interpreteren;

 • de belangrijkste retorische en stilistische kenmerken van een Italiaanse poëtische tekst aanduiden en analyseren (indien van toepassing: met aandacht voor het macrotekstuele verband);

 • een aantal toonaangevende dichters plaatsen in hun historische context en de poëtische traditie;

 • converseren over Italiaanse poëzie en er een eigen visie op uitdrukken;

 • een eigen analyse van een gedicht of fragment op expressieve en communicatieve manier uitwerken in een eindopdracht, met behulp van secundaire bronnen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

NB: de colleges zijn geconcentreerd in blok 1 (september-oktober op dinsdag en donderdag). ). In blok 2 volgt een gezamenlijk presentatiemoment van de eindopdracht.

Onderwijsvorm

Interactief hoorcollege. Van de studenten wordt verwacht dat ze regelmatig opdrachten voorbereiden. Deze worden in de colleges en/of via Brightspace opgegeven.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Participatie tijdens het semester en eindopdracht (40%). Als de student deze naar behoren heeft uitgevoerd, hoeft dit deel niet herkanst te worden. Indien nodig worden er echter alternatieve opdrachten gegeven bij een eventuele herkansing.

 • Schriftelijk (deels open boek) tentamen (60%).
  Alle onderdelen moeten uiteindelijk met een voldoende worden afgerond.

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

 • Bij gebrek aan participatie: alternatieve opdracht en/of

 • Herkansing eindopdracht en/of

 • Herkansing schriftelijk tentamen

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Reader, plus nader op te geven studiemateriaal.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelding contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats).

Opmerkingen

Niet van toepassing.