Prospectus

nl en

Thematic Seminar I

Course
2023-2024

Toegangseisen

Het Themacollege kan alleen worden gevolgd door studenten van de Opleiding Geschiedenis.
Om organisatorische redenen zijn studenten niet vrij in het kiezen van het thema in het Themacollege.

Beschrijving

Het Themacollege I is een werkcollege waarin academisch vaardigheden centraal staan. Studenten leren de basisvaardigheden van academisch historisch onderzoek: het formuleren van een onderzoeksvraag, het zoeken en analyseren van literatuur, het geven van een presentatie en het schrijven van een academisch werkstuk.
Het onderwerp van het themacollege wordt in het eerste college bekendgemaakt en geïntroduceerd. Binnen het thema biedt de docent een aantal onderwerpen met deels voorgeschreven literatuur aan. De student kiest uit dat aanbod een onderwerp of krijgt er één toegewezen. Over dit onderwerp houdt de student een referaat en schrijft een werkstuk. De docent geeft intensieve begeleiding bij de formulering van de vraagstelling en de opzet van het werkstuk.

Leerdoelen

De student kan:

 • 1) een realistische planning hanteren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren;

 • 3) gegevens uit de vakliteratuur selecteren en ordenen;

 • 4) kritisch reflecteren op kennis en inzichten in de vakwetenschappelijke literatuur;

 • 5) een probleemstelling en deelvragen formuleren;

 • 6) een beargumenteerde conclusie formuleren;

 • 7) feedback geven en ontvangen;

 • 8) aanwijzingen van de docent verwerken;

 • 9) een probleemgestuurd werkstuk schrijven in correct Nederlands volgens de voorgeschreven richtlijnen;

 • 10) een probleemgestuurd referaat houden met gebruik van moderne presentatietechnieken.

 • 11) De student heeft kennis van de mogelijkheden van digitale onderzoeksmethoden. De student kan eenvoudige databases gebruiken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

De aanwezigheidsplicht houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent, dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien niet voldaan wordt aan de aanwezigheidsplicht, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 7

 • Referaat
  getoetste leerdoelen: 1 t/m 7, 10

 • Opdrachten
  getoetste leerdoelen: 1 t/m 9, 11

 • Eerste versie werkstuk
  getoetste leerdoelen: 1 t/m 9, 11

 • Werkstuk (2.700-3.300 woorden, gebaseerd op literatuur, exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 1 t/m 9, 11

Weging

 • Participatie: 5%

 • Referaat: 10%

 • Opdrachten: 15%

 • Eerste versie werkstuk: 10%

 • Definitieve versie volledige werkstuk: 60%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eisen dat het definitieve werkstuk voldoende moet zijn, dat het referaat moet zijn gegeven en dat alle opdrachten moeten zijn ingeleverd.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en de werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven op Brightspace.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Aan te schaffen voorafgaand aan het eerste college:
Jeanette Kamp e.a., Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici (Amsterdam 2016).

Overige literatuur die over het specifieke onderwerp van het Themacollege handelt, wordt door de docent van het college op Brightspace bekend gemaakt en hoeft niet van tevoren te worden aangeschaft.

Inschrijven

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen Themacollege I in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college.

Ouderejaars die het vak moeten herkansen dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij dhr. M.J. Olieman.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Voor het behalen van een positief BSA geldt als aanvullende eis dat Themacollege II van de propedeuse met een voldoende moet zijn afgerond.
Voor toelating tot de BA2-werkcolleges moeten beide Themacolleges met een voldoende zijn afgerond.