Prospectus

nl en

Markets and Power. The World Economy from Merchant Capitalism to Globalisation, 1500-present

Course
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Het zijn waarschijnlijk de meest prangende vragen binnen economische geschiedenis: waarom zijn sommige landen zo rijk en anderen zo arm? Waarom konden juist West-Europa en Noord-Amerika een grote economische voorsprong nemen op de rest van de wereld? Of was de westerse dominantie slechts een intermezzo, nu Aziatische economieën hun plek in de wereldeconomie weer opeisen?
Economische groei kent geen rechte lijn. Handel, wetenschap en innovaties, macht, regelgeving: al deze zaken hadden een grote invloed op de ontwikkelingen in de wereldeconomie. Dit college geeft een overzicht van de meest opvallende kenmerken van de economische ontwikkeling sinds de vroegmoderne tijd. We kijken naar instituties en handel, naar de industrialisatie in de lange negentiende eeuw, en bestuderen de globalisering in de twintigste eeuw. Speciale aandacht gaat uit naar de manier waarop transities plaatsvonden naar nieuwe fasen in de wereldeconomie. We bestuderen de opeenvolging van economische dominantie: van Zuid-Europa via de Republiek naar Engeland en de vervolgens naar de Verenigde Staten, eindigend met de recente opkomst van Oost-Azië. Ook de rol van het bedrijfsleven komt hierbij aan de orde.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort; bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd; de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief; en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) kan concepten zoals handelskapitalisme, industrieel kapitalisme, industriele revolutie, ‘industrious revolution’, globalisering en economische groei beschrijven en aan elkaar te relateren;

 • 5) kan de verschillende posities in debatten over de Great Divergence met elkaar vergelijken, evalueren en kan hierin een eigen standpunt te ontwikkelen en verdedigen;

 • 6) kan inzicht tonen in de transities van de vroegmoderne handelskapitalistische economieën naar de industriële en post-industriële economie van de moderne tijd;

 • 7) heeft kennis genomen van de structurele ontwikkelingen in de 20e eeuw, de veranderende opvattingen over economisch beleid en de gevolgen van technologische ontwikkelingen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1: Boekbespreking

 • Deeltoets 2: Schriftelijk tentamen met meerkeuze of essayvragen

Weging

 • Deeltoets 1: 50 %

 • Deeltoets 2: 50 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Deeltoetsen 1 en deeltoets 2 zijn vatbaar voor herkansing. Herkansingen vinden plaats op een tentamen moment van 3 uur waarin allebei deeltoetsen herkansen kunnen worden.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Ronald Findlay and Kevin H. O’Rourke, Power and Plenty. Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium (6th edition) (Princeton: Princeton University Press, 2009).

De overige literatuur wordt aan het begin van de collegereeks bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.