Prospectus

nl en

History of Russia

Course
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Rusland is anders en toch ook nabij. De Russische geschiedenis confronteert ons westerse waarnemers met bijzondere en soms verbijsterende verschijnselen die tot op de dag van vandaag hun uitwerking niet hebben verloren. De brute aanvalsoorlog in Oekraïne, die heel Europa doet huiveren, wordt vanuit Rusland gedreven door beelden en mythen over het eigen verleden. Alleen al hierom is het nu van extra groot belang om de geschiedenis van Rusland en de wijze waarop deze verwerkt wordt in het heden grondig en onafhankelijk te onderzoeken. In dit college zal gepoogd worden hiertoe een eerste aanzet te geven.

De bedoeling van het hoorcollege is de historische continuïteit en verandering te bepalen tussen het oude Rusland onder de tsaren, het moderne Rusland onder de communisten en het postmoderne Rusland van heden. Hierbij zullen we met name ingaan op de kenmerkende geschiedenis van de zogenaamde Twee Ruslanden. Dit betreft de wisselwerking tussen staat en samenleving: het gezag van de Russische heersers over de bevolking tegenover de invloed vanuit de bevolking op het gezag van de heersers. Centraal staat hierbij onze vraag hoe dan de politieke en sociale geschiedenis van Rusland zich verhoudt tot de westerse algemene geschiedenis. Past Rusland hier min of meer bij of gaat het vooral zijn eigen weg?

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
 2. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting AG

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek:
 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege als onderdeel van Russische Studies:

 1. Een algemeen kennisoverzicht van de geschiedenis van Rusland, vanaf het begin in de negende eeuw met de opkomst van het Rijk van Kiev tot en met de Russische Revolutie en het einde van de Sovjetunie in de twintigste eeuw.
 2. Inzicht in de belangrijkste historische figuren, sleutelbegrippen en eigenaardigheden van deze geschiedenis, alsook van de geschiedkundige discussies hierover.
 3. Vaardigheid in het kunnen plaatsen van de Russische geschiedenis in het kader van de algemene geschiedenis, en het kunnen plaatsen van vertaalde primaire bronfragmenten in hun historische context en het geven van duiding.
 4. Vermogen om aan de hand van een zelf gekozen historische figuur een deelonderwerp uit de stof te documenteren en uit te werken tot een kort historisch essay waarin het betreffende thema, de context en zijn betekenis tot uitdrukking komen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege
De opgegeven hoofdstukken uit het handboek zijn bestudeerd voor aanvang van het college waarin deze worden besproken.

Toetsing en weging

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van één eindtentamen (weging 100%), bestaande uit een aantal open vragen en een essayopdracht. Het tentamen wordt afgenomen op universitaire laptops in het Universitair Sport Centrum.

Herkansing

Het eindtentamen kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Het verplichte handboek: Geoffrey Hosking, Russia and the Russians, a History (Harvard University Press 2003, of 2nd revised edition 2011) ISBN 978-0-718-19360-7

 • Aanbevolen ondersteunende literatuur: Orlando Figes, The Story of Russia (Bloomsbury Publishing; Londen etc. 2022) ISBN: 978-1-5266-3176-3

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.