Prospectus

nl en

Model citizens and scapegoats: mechanisms of inclusion and exclusion in Dutch society

Course
2023-2024

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In het politieke en maatschappelijke debat worden zichtbare en onzichtbare grenzen getrokken. Wie hoort er wel en wie hoort er niet bij (en waarbij dan precies)? Wat wordt en werd er verstaan onder sociale cohesie en wanneer en waarom veranderde de definitie daarvan? Hoe worden en werden in- en uitsluiting gerechtvaardigd? We kijken naar die vragen van een intersectionele perspectief: we kijken naar de snijpunten tussen onder meer klasse, gender, etniciteit, geloof, beperking en seksualiteit als categorieën van macht en identiteit. Dat doen we nadrukkelijk vanuit een historisch perspectief. We kijken naar de grenzen die in het verleden werden getrokken (in Nederland, in de koloniën en daarbuiten) en hoe oude categoriseringen hedendaagse gevolgen hebben. Bij het beantwoorden van de vraag 'wie trekt en trok welke grenzen en waarom?' kijken we naar tal van bronnen: overheidsmateriaal (lokaal, nationaal, internationaal), krantenberichten, interviews, romans, beeldmateriaal (spotprenten, foto's, films), en materiaal van organisaties

Deze reeks sluit aan op het kerncollege ‘Grenzen van de Macht’, en bestudeert de machtsverhoudingen tussen ‘gevestigden’ en ‘buitenstaanders’.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) leert inzicht verkrijgen in processen van in- en uitsluiting;

 • 9) leert inzicht verkrijgen in academische debatten over actuele onderwerpen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5, 7

 • Opdracht 1: Optreden als referent bij mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 1

 • Opdracht 2: Essay schrijven
  getoetste leerdoelen: 1-2

 • Opdracht 3: Referaat houden
  getoetste leerdoelen: 2-5

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 20%

 • Participatie: 5%

 • Opdracht 1: 5%

 • Opdracht 2: 5%

 • Opdracht 3: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de
corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de
corresponderende Brightspace cursus.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Literatuur wordt aan het begin van de collegereeks bekend gemaakt op Brightspace. Er hoeven geen boeken of syllabi te worden aangeschaft.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.