Prospectus

nl en

Everything’s New! Innovation in the Dutch Republic, 1580-1750

Course
2023-2024

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

‘In deze Republiek is alles nieuw’, zei een Franse reiziger die in 1719 Nederland bezocht. In de anderhalve eeuw sinds de Opstand begon was de Republiek onherkenbaar veranderd. Het land was niet alleen een economische en militaire grootmacht geworden, maar ook een brandpunt van militaire, technische, culturele en wetenschappelijke innovatie. Dat was opvallend, want ‘innovatie’ (‘nieuwigheid’, zeiden tijdgenoten) werd nog niet zo positief bezien als nu. Toch werd er op nieuwe manieren gelezen en gedacht, gerekend en gewerkt, verzameld en geobserveerd, geëxperimenteerd en geclassificeerd.

De disciplinaire verschillen waren daarbij nog klein – tekstonderzoek en experimenten lagen in elkaars verlengde, net als onderzoek naar het ‘boek der natuur’ en de bijbel. Sommige nieuwe kennis werd meteen toegepast. Reizigers bewonderden brandspuiten en zaagmolens, microscopen en luchtpompen, net zo goed als vernieuwende boeken en schilderijen. Innovatie zorgde ook voor controverse. Nieuwe tekstkritiek bracht een religieuze aardverschuiving, filosofische vernieuwers schokten hun tijdgenoten. De vernieuwing kreeg ook bredere culturele en politieke impact. De kennisindustrie exporteerde ver buiten de grenzen en gedijde bij de ‘global connections’– migranten en handel speelden er een grote rol in. Hij diende ook de koloniale projecten van de Republiek. Nederlandse reisbeschrijvingen en atlassen creëerden blijvend invloedrijke stereotypen over de niet-Europese wereld. In de loop van de achttiende eeuw ging het tempo er echter weer uit – de Republiek speelde niet langer in de innovatieve voorhoede.

Hoe verklaren we zo’n innovatiegolf? In dit werkcollege onderzoeken we de veranderende manieren waarop historici deze innovatieve dynamiek hebben geprobeerd te verklaren. In de loop der tijd zijn er allerlei verklaringen uitgeprobeerd – economisch en religieus, politiek en militair, intellectueel en sociaal. Sommigen daarvan zijn weer verworpen, anderen gemeengoed geworden, maar helemaal opgelost is dit vraagstuk nog steeds niet. Eerst kijken we een aantal weken samen naar de grote lijnen en ontwikkelingen, daarna kies je een ‘eigen’ innovatie, waarover je een werkstuk schrijft. Zo oefen je ook in het reconstrueren van een historisch debat – een vaardigheid die je nodig hebt bij het schrijven van je eindwerkstuk.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;

 • bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) verwerft kennis en inzicht over de wetenschappelijke, culturele en technologische innovaties in de Republiek;

 • 9) verwerft kennis over de rol van de Republiek in de globale circulatie van kennis;

 • 10) leert reflecteren op het historische debat over ontstaan van nieuwe kennis, cultuur en technologie in deze periode.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4,6-10

 • Instaptoets. Deze bestaat uit een kort essay over literatuur, die twee weken voor het eerste college wordt opgegeven.
  getoetste leerdoelen 6-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8-10

 • Participatie en opdrachten
  getoetste leerdoelen: 1, 5, 8-10

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Instaptoets: 10%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie en opdrachten: 20 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspacecursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • Nader aan te kondigen

 • De instaptoets bestaat uit een kort essay over literatuur, die twee weken voor het eerste college wordt opgegeven. Het essay moet twee dagen voor het eerste college worden ingeleverd.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Geen.