Prospectus

nl en

The University as Focal Point of Political Contest in the Netherlands and Europe, 1848-now

Course
2023-2024

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

West-Europese overheden houden van ‘hun’ universiteiten. Het zijn bronnen van nieuwe kennis, kweekplaatsen voor nieuw bestuurlijk talent en soms zelfs genezers van maatschappelijke kwalen. De politieke verwachtingen rond de academie zijn altijd hooggespannen. En universiteiten zouden moeilijk zonder overheid kunnen, die oneindige bron van organisatie, geld en boeiende vraagstukken.
En toch, hartstochtelijke liefde is het nooit geweest. Bestuurders raakten voortdurend gefrustreerd omdat academici zich moeilijk lieten sturen maar wel veel geld nodig hadden. Docenten voelden hun academische vrijheid steeds weer bedreigd door politieke bemoeizucht. En studenten openden herhaaldelijk de aanval op de gevestigde bestuurlijke orde met ideeën voor een betere wereld.
In dit college onderzoeken studenten deze moeilijke relatie tussen universiteiten en het politieke in Nederland en West-Europa aan de hand van thema’s als politiek in het studentenleven, bestuur van universiteiten en wetenschapsbeleid. Ze schrijven een werkstuk over een van deze thema’s met behulp van literatuur. Ze leren dat de relatie zelf veranderde, maar ook de manier waarop historici die relatie begrepen en beschreven. Tot slot denken ze na over de vraag wat die historische lijnen betekenen voor het leven aan onze universiteit vandaag.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft inzicht verworven in de complexe relaties tussen universiteit en politiek en in de sterk veranderde maatschappelijke rol van universiteiten in West-Europa sinds 1848.

 • 9) is in staat om op een deelterrein zelf hierover historiografisch onderzoek te doen.

 • 10) kan relaties leggen tussen deze historische inzichten en de eigen hedendaagse universitaire omgeving.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 7-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5-10

 • Deelopdrachten, voorbereidend op het werkstuk
  getoetste leerdoelen: 1-9

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie en opdrachten: 20%

 • Participatie: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspacecursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Titels worden t.z.t. bekend gemaakt. Er hoeft geen literatuur te worden aangeschaft. Vooruit bestuderen is niet noodzakelijk.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Geen.