Prospectus

nl en

The Renaissance (1400-1650)

Course
2023-2024

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Dit BA2 werkcollege laat je nadenken over het begrip Renaissance. Om welke manieren hebben geleerden in het verleden deze term invulling gegeven en in hoeverre is die term anno 2023 nog houdbaar als relevante historische categorie voor het Europa van circa 1400 tot 1650? Bijvoorbeeld, hoe verhoudt zich deze term tot andere, vergelijkbare begrippen zoals vroeg-moderniteit en in hoeverre is de term eigenlijk kenmerkend voor een Europese Sonderweg of is er inmiddels zoiets als een Global Renaissance of wellicht moeten we spreken over Multiple Renaissances in meervoud? Via de klassieke literatuur zoomen we in op de Europese hofcultuur en onderzoeken we (naar keuze) verschillende deelfacetten van de Renaissance zoals politieke ideologie, diplomatie, ceremonieel, literatuur, beeldende kunst en muziek. Aan de hand van een literatuurstudie schrijf je een werkstuk over de betekenis van de Renaissance voor een van deze deelterreinen. Alhoewel in het college de nadruk ligt op Renaissance Europa zal ook steeds een poging worden gedaan om Europa te “provincialiseren” vanuit een mondiaal perspectief.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) De student krijgt grondige kennis van/inzicht in de historiografische ontwikkeling van het concept Renaissance voor zowel de Europese als de wereldgeschiedenis.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dient je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-8

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6-8

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5, 6-8

 • Opdracht 1: mondelinge literatuurbespreking (in groepjes)
  getoetste leerdoelen: 1, 5-8

 • Opdracht 2: mondelinge presentatie deelgebied
  getoetste leerdoelen: 2-8

 • Opdracht 3: werkstuk (werkstuk wordt geschreven als onderdeel van een gezamenlijk “boek”)
  getoetste leerdoelen: 1-4, 6-8

Weging

 • Participatie: 10 %

 • Opdracht 1: 20 %

 • Opdracht 2: 10 %

 • Opdracht 3: 60 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Johan Huizinga, “Het probleem der Renaissance”, De Gids 84,10-11 (1920) 107-133 en 231-255; zie https://www.dbnl.org/tekst/_gid001192001_01/_gid001192001_01_0105.php én https://www.dbnl.org/tekst/_gid001192001_01/_gid001192001_01_0116.php

 • Jacob Burckhardt, The Civilization of the Renaissance in Italy (Penguin Books, 1990) OF een andere volledige editie/vertaling van dit werk uit 1860).

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Geen.