Prospectus

nl en

Knowledge in Context: European History of Knowledge (1600-1800)

Course
2023-2024

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Van de Wetenschappelijke Revolutie tot de Verlichting: de zeventiende en achttiende eeuw betekenden een ware verschuiving van het Europese wereldbeeld. Door de inspanningen van denkers als Descartes, Newton en Linnaeus werd de wereld er een van deeltjes en diersoorten. Ten minste, dat was lang ons beeld. De laatste decennia hebben historici namelijk steeds meer aandacht voor de context van deze kennis: voor de persoon van de wetenschapper, de boeken en instrumenten die hij(!) gebruikte, en voor de bredere verspreiding en toepassing van deze kennis. Wat blijkt: de geschiedenis van kennis is veel meer dan een succesverhaal van genieën en hun ideeën, en is nauw verweven met sociale, politieke, culturele en materiele ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kunnen bovendien niet los worden gezien van de Europese exploratie in deze periode. Het vak sluit daarom direct aan bij het KC ‘Global Connections’.

Dit werkcollege behandelt de Europese kennisgeschiedenis in een breed perspectief. De studenten leren aan de hand van secundaire literatuur én primair bronmateriaal om de geschiedenis van kennis en wetenschappers in context te zien, en de historische contingentie ervan aan te tonen. Kennis is daarbij breder geformuleerd dan wetenschap. Aan de hand van verschillende episoden uit de Europese kennisgeschiedenis komen de volgende thema’s aan bod:

 • De ontwikkeling van een ‘wetenschappelijke’ blik op de wereld;

 • Personen, netwerken en instituties;

 • Europa en de wereld: de relatie tussen exploratie en kennis;

 • De materiële context: boeken, afbeeldingen en instrumenten;

 • ‘Verliezers’ in de kennisgeschiedenis: alchemie, astrologie;

 • Kennis en samenleving: publiek, praktisch nut en vooruitgangsdenken;

 • Kennis en religie: tegenpolen, of twee zijden van dezelfde munt?

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft kennis van de ontwikkeling van een ‘wetenschappelijke’ blik op de wereld in Europa tussen 1600 en 1800;

 • 9) is op de hoogte van relevante historiografische debatten rondom de ‘wetenschappelijke revolutie’ en kennisgeschiedenis;

 • 10) is in staat om kennis in zijn historische context te plaatsen;

 • 11) kan onder begeleiding brononderzoek verrichten en kritisch op bronmateriaal reflecteren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dient je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 1, 5

 • Opdrachten ter voorbereiding van het werkstuk en de werkcolleges
  getoetste leerdoelen: 1-3, 6-11

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 5%

 • Opdrachten: 15%

De toetsonderdelen en de weging daarvan worden in de cursushandleiding en in het eerste college nader toegelicht.

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuurlijst zal tijdig worden gedeeld in Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Geen.