Prospectus

nl en

Comparative Romance Linguistics

Course
2023-2024

Toegangseisen

Om deel te nemen aan deze cursus dienen studenten minstens een inleidende vak taalwetenschap behaald te hebben (Bijvoorbeeld Inleiding Taalwetenschap).

Beschrijving

Deze cursus is een inleiding tot de Romaanse Taalkunde. De benadering is zowel historisch als theoretisch en beoogt een overzicht te geven over de Romaanse taalfamilie en haar hoofdkenmerken met betrekking tot fonologie en morfosyntaxis.

Leerdoelen

  • De student kent de geschiedenis en de socio-culturele context van de Romaanse taalfamilie.

  • De student kent de hoofdkenmerken van de verschillende (standaard en non-standaard) Romaanse talen en is in staat ze te analyseren;

  • De student kent de theoretische-vergelijkende methode en is in staat die toe te passen om taalvariatie binnen de Romaanse talen te bestuderen en te verklaren.

  • De student is in staat om verschillende taalontwikkeligen binnen de Romaanse talen te begrijpen en te beschrijven.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

  • Zelfstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Het schriftelijke tentamen bevat multiple choice, semi-open en open vragen.

Er zijn twee deeltentamens, als een afspiegeling van de colleges van elk blok.

Weging

Het eindcijfer komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Elk deeltentamen telt voor 50% van het eindcijfer. Beide deeltoetsen dienen voldoende te zijn om het vak te halen.
N.B. Bij een onvoldoende eindcijfer moeten beide deeltentamens herkanst worden.

Herkansing

De herkansing bestaat uit één schriftelijk tentamen over de gehele cursus.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuurlijst zal bekend gemaakt worden via Brightspace. De benodigde literatuur is beschikbaar via de UB-catalogus.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Geen.